Exempelbanken
MKB - E18 Enköping-Stockholm, Tpl Kockbacka


Kommentarer

Exemplet utgörs av ett samrådsunderlag för generella biotopskydd, artskydd och strandskydd. Underlaget är kort och koncist och ger en bra bild av både syftet med projektet och hur man avser att bygga trafikplatsen. Dokumentet ger en bra beskrivning av de naturvärden som blivit kända under det inledande arbetet med vägplanen och man har tittat närmare och beskrivit de objekt som omfattas av det generella biotopskyddet samt även beskrivit ett par artförekomster som berörs av artskyddsförordningen. Kartan är tydlig och mycket illustrativ. Man tar också upp vad Trafikverket avser att göra för att skydda misteln från skada under byggtid samt vad man skulle kunna göra ytterligare för att gynna arten, om markägaren ställer sig positiv till detta. Även de bedömda konsekvenserna framgår av texten och beskrivningen av den fortsatta hanteringen av strandskyddet och det generella biotopskyddet är bra. Ett samråd med ett underlag av det här slaget ger en bra utgångspunkt för de inventeringar som behöver göras i det fortsatta arbetet med projektet.

Ingress

Projektets övergripande mål är att förbättra befintligt transportsystem och samtidigt främja regional utveckling utan att miljön försämras. En ny trafikplats mellan Kungsängen och Bro skulle ge avsevärda förbättringar i trafiksituationen för parallellvägnätet till E18 och förväntas bidra till att möta det ökade transportbehovet i området. Befintlig trafikplats på E18 vid Bro ligger väster om samhället, men den mesta trafiken går till och från Stockholm i öster (se Figur 1.1). Detta leder till en stor trafikbelastning på parallellvägnätet. De flesta fordon väljer att åka den kortare sträckan Enköpingsvägen och Granhammarsvägen mot öster till trafikplats Kungsängen för att ansluta till E18. Den pågående utbyggnaden av Upplands-Bro, med Kockbacka och flera exploateringsområden, leder dessutom till framtida ökat transportbehov.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.