Exempelbanken
MKB - E18 Trafikplats Stäket


ID-nummer: 141112-3834
Län: Stockholms län
År: 2014
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument E18 trafikplats Stäket, plan- och miljöbeskrivning
Bilaga 3. Avgränsningstabell
Kommentarer

Exemplet utgörs av ett avgränsning avseende miljöaspekter på sid 23 i plan- och miljöbeskrivningen och i kombination med bilaga 3. Med en kort sammanfattande text redovisas hur man avgränsat vilka miljöaspekter som behandlas i plan- och miljöbeskrivningen. Man redovisar vilka miljöaspekter som bedömts som de väsentliga, vilka som inte bedömts som lika viktiga men som ändå beskrivits kortfattat och vilka som bedömts påverkas så lite att man inte konsekvensbeskrivit dem alls. I övrigt hänvisar man till bilaga 3 som innehåller en tabell där man på ett metodiskt och mer ingående sätt för varje miljöaspekt beskriver motiven till avgränsningen och vilket underlag man haft för denna avgränsning. Man följer det exempel på utformning av tabell som redovisats i Trafikverkets rapport Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar, Handbok. Metodik Publ 2011:090, men gör ett tillägg om att bedömningen av möjliga miljöeffekter skett i ett tidigt skede. Hela redovisningen blir mycket transparent och gör det möjligt för läsaren att förstå hur författaren tänkt. Den avgränsning av miljöaspekter som enligt redovisningen gjorts i ett tidigt skede bör stämmas av under arbetsprocessen.

Ingress

Denna plan- och miljöbeskrivning gäller för trafikplats Stäket. En vägplan har under 2012-2013 upprättats för väg 267 Rotebroleden. Det övergripande målet med projektet är att förbättra framkomligheten och öka trafikkapaciteten för bil- och kollektivtrafiken. Detta ska bland annat göras genom ombyggnad av befintlig trafikplats Stäket med tillhörande anslutningar till E18.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.