Exempelbanken
MKB - MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Västra länken Umeå)


Kommentarer

I naturmiljökapitlet framgår vad som behandlas i MKBn för järnvägsplanen och vad som hanteras i tillståndsansökan. Förutsättningarna är tydligt redovisade på karta och effekteter och inarbetade åtgärder är väl redovisade i text. Bedömningarna grundar sig på ett bra kunskapsunderlag i form av fältinventeringar.

Ingress

Trafikverket driver sedan en tid tillbaka Umeåprojektet som består av anläggande av en ringled runt Umeå stad. Den Västra länken i ringleden utgörs av en ny väg mellan Röbäck och Klockarbäcken samt en ny bro över Umeälven vid Killingholmen, bro 846, vilken omfattas av tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. I denna miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande bilagor har miljöbedömningen ägnat fokus på miljöeffekter baserade på det av Trafikverket antagna broalternativet med 4-spann.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.