Exempelbanken
MKB - MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Västra länken Umeå)

ID-nummer: 141203-3836
Kommun:
År: 2013
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Västra länken)
Naturmiljö, s. 17-21.
Nyckelord: Arbetsplan/järnvägsplan
Naturmiljö
Vatten
Tillståndsprövningar, anmälningar och ansökan om dispenser
Kommentarer

I naturmiljökapitlet framgår vad som behandlas i MKBn för järnvägsplanen och vad som hanteras i tillståndsansökan. Förutsättningarna är tydligt redovisade på karta och effekteter och inarbetade åtgärder är väl redovisade i text. Bedömningarna grundar sig på ett bra kunskapsunderlag i form av fältinventeringar.

Ingress

Trafikverket driver sedan en tid tillbaka Umeåprojektet som består av anläggande av en ringled runt Umeå stad. Den Västra länken i ringleden utgörs av en ny väg mellan Röbäck och Klockarbäcken samt en ny bro över Umeälven vid Killingholmen, bro 846, vilken omfattas av tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. I denna miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande bilagor har miljöbedömningen ägnat fokus på miljöeffekter baserade på det av Trafikverket antagna broalternativet med 4-spann.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.