Exempelbanken
MKB - Spårväg City, Djurgårdsbron - Frihamnen


ID-nummer: 141215-3838
Län: Stockholms län
År: 2013
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument Spårväg City, Djurgårdsbron - Frihamnen, MKB järnvägsplan
Kap 2.4 Nollalternativ
Kommentarer

Nollalternativet är bra beskrivet och väl tillämpat i konsekvensbeskrivning och samlad bedömning. Det är föredömligt och i detta fall relevant med två olika horisontår som också hanteras systematiskt i konsekvensbeskrivningen. Det ena horisontåret, 2016, avser tiden för driftstart och vid denna tid är endast delar av Norra Djurgårdsstaden byggt, medan det andra horisontåret, 2030, avser tiden då Norra Djurgårdsstaden ska vara fullt utbyggd. Förutsättningarna och därmed konsekvenserna kan därmed skilja sig väsentligt åt mellan dessa olika tidpunkter. Exemplet hade med fördel kunnat kompletteras med ett resonemang kring osäkerheter.

Ingress

SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) planerar att bygga ut Spårväg City. Spårvägen kommer att få en väsentlig roll i att förse den planerade miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden med en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Tanken är att skapa en kapacitetsstark förbindelse mellan Stockholms City, Norra Djurgårdsstaden och Lidingö.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.