Exempelbanken
MKB - Väg 222, Skurubron

ID-nummer: 141215-3839
Kommun:
År: 2014
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB Väg 222 Skurubron, vägplan
Avsnitt 3.3.3 Bedömningsteknik
Avsnitt 5.3.3 Åtgärder naturmiljö
Bilaga 4. Förslag på åtgärder som förstärker naturmiljön vid Skurubron
Nyckelord: Arbetsplan/järnvägsplan
Miljöåtgärder och anpassningar
Kommentarer

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått i MKB är tydligt och enhetligt hanterade och redovisade för varje miljöaspekt. I avsnitt 3.3.3 Bedömningsteknik redogörs det för hur åtgärder hanteras generellt i konsekvensbedömningarna. Under respektive miljöaspekt redovisas dels vilka åtgärder som ska genomföras enligt plankarta eller planbeskrivning dels förslag på ytterligare åtgärder. Det framgår tydligt hur åtgärderna vägts in i bedömningen av konsekvenser. Det ger en bra transparens och synliggör risker och osäkerheter. Det är också positivt att MKB innehåller förslag på åtgärder som förstärker naturmiljön vid Skurubron, avsnitt 5.3.3 samt bilaga 4. Vid bedömningen av exemplet har inte ingått att ta ställning till vald ambitionsnivå på åtgärderna.

Ingress

Syftet med projekt Väg 222 Skurubron är att säkra en god framtida trafikförsörjning av östra Nacka
och Värmdö. Projektet omfattar en ny vägbro för Värmdöleden, en ombyggnad och anpassning av
trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering av de två befintliga vägbroarna över
Skurusundet. Projektet omfattar även bullerskyddsåtgärder utanför vägplanens område för att hantera det buller som alstras av projektet. Vägplanens totala längd utmed Värmdöleden är cirka 1,2
kilometer.

Projekt Väg 222 Skurubron kommer att genomföras i två steg; 1) Byggskedet av den nya
motorvägsbron och 2) Renoveringen av de två befintliga broarna. Det är först efter dessa två steg som trafikanläggningen som helhet står klar. De konsekvensbedömningar som finns i denna MKB är uppdelad efter dessa tre skeden.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.