Exempelbanken
MKB - Väg 222, Skurubron


Kommentarer

I denna MKB är väsentliga mål tydligt identifierade och utvärderade vad gäller projektets påverkan på måluppfyllelsen. Det är positivt att projektmål (2.2 Syfte och projektmål) för miljö formulerats som ett komplement till transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål (3.4 Viktiga samhällsmål). Projektmålen är konkreta och projektspecifika genom "innebär att"-satser vilket underlättar en utvärdering av målen. I kap. 7 Samlad bedömning redovisas hur projektet bidrar till miljökvalitetsmålen och projektmålen. Det är bra att grunderna för bedömningen av måluppfyllelse redovisas och att redovisningen av de nationella miljökvalitetsmålen både omfattar nollalternativet och den färdiga anläggningen. Det är även bra om byggskedet inkluderas i en bedömning av måluppfyllelse.

Ingress

Syftet med projekt Väg 222 Skurubron är att säkra en god framtida trafikförsörjning av östra Nacka och Värmdö. Projektet omfattar en ny vägbro för Värmdöleden, en ombyggnad och anpassning av trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering av de två befintliga vägbroarna över Skurusundet. Projektet omfattar även bullerskyddsåtgärder utanför vägplanens område för att hantera det buller som alstras av projektet. Vägplanens totala längd utmed Värmdöleden är cirka 1,2 kilometer. Projekt Väg 222 Skurubron kommer att genomföras i två steg; 1) Byggskedet av den nya motorvägsbron och 2) Renoveringen av de två befintliga broarna. Det är först efter dessa två steg som trafikanläggningen som helhet står klar. De konsekvensbedömningar som finns i denna MKB är uppdelad efter dessa tre skeden.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.