Exempelbanken
MKB - Väg 222, Skurubron

ID-nummer: 141215-3841
Kommun:
År: 2014
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB Väg 222 Skurubron Vägplan
Avsnitt 5.10 Klimat
Nyckelord: Arbetsplan/järnvägsplan
Storskalig miljöpåverkan genom utsläpp till luft
Kommentarer

Det är viktigt att klimatfrågan blir belyst i olika planeringsskeden och beaktas i de beslut som då tas. I en MKB för ett projekt är det särskilt viktigt att bedöma det som kan påverkas av projektet. MKB:n för Skurubron är ett bra exempel på hur förutsättningar och konsekvenser av trafikanläggningen kan beskrivas vad gäller klimat.

I kap 5.10 Klimat definierar man inledningsvis klimat som miljöaspekt, vad det är och vad som omfattas (klimatpåverkan och klimatanpassning). Redogörelsen för nuläge och förutsättningar visar aktuellt kunskapsläge och binder på ett bra sätt samman frågan på global till regional/lokal nivå. Vidare redovisas rådande osäkerheter och grunderna till de antaganden som man gjort. Konsekvensbeskrivningen är tydlig, objektiv och ändamålsenlig för projektet. Det är bland annat positivt att bedömningen av anläggningens (trafikens) konsekvenser inte bara relateras till ett nollalternativ utan även till framtida behov och mål för utsläppsminskningar. Det är också positivt att man nyttjar potentialen i projektet genom att lyfta fram åtgärder som är viktiga för klimatpåverkan men som inte kan hanteras inom ramen för det fysiska projektet.

Vissa begrepp och förkortningar i åtgärdsavsnittet, såsom EPD och Mobility Management, hade med fördel kunnat förklaras.

Ingress

Syftet med projekt Väg 222 Skurubron är att säkra en god framtida trafikförsörjning av östra Nacka
och Värmdö. Projektet omfattar en ny vägbro för Värmdöleden, en ombyggnad och anpassning av
trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering av de två befintliga vägbroarna över
Skurusundet. Projektet omfattar även bullerskyddsåtgärder utanför vägplanens område för att hantera det buller som alstras av projektet. Vägplanens totala längd utmed Värmdöleden är cirka 1,2
kilometer.

Projekt Väg 222 Skurubron kommer att genomföras i två steg; 1) Byggskedet av den nya
motorvägsbron och 2) Renoveringen av de två befintliga broarna. Det är först efter dessa två steg som trafikanläggningen som helhet står klar. De konsekvensbedömningar som finns i denna MKB är uppdelad efter dessa tre skeden.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.