Exempelbanken
MKB - Väg 222, Skurubron

ID-nummer: 141215-3842
Kommun:
År: 2014
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB Väg 222 Skurubron Vägplan
Avsnitt 5.2 Kulturmiljö
Bilaga 6. Antikvariskt förhållningssätt till de två äldre Skurubroarna
Nyckelord: Arbetsplan/järnvägsplan
Kulturmiljö
Kommentarer

Exemplet visar på en ambitiös utredning av kulturmiljön (kap 5.2) i ett geografiskt avgränsat men ganska komplext projekt som berör värdefulla kulturmiljöer och objekt. Texten är lätt att läsa och förstå samtidigt som bilder och illustrationer ytterligare underlättar för förståelsen för kulturmiljöobjekt och -värden i det berörda området. Förutsättningar liksom effekter och konsekvenser beskrivs systematiskt utifrån samma geografiska områden eller objekt (broarna). En fördel hade varit om dessa områden och objekt också redovisats på en karta. Vidare är det bra att sammantagna bedömningar görs för de olika skedena (byggskede, renovering av broarna och anläggningen) utifrån angiven skala. Avslutningsvis listas åtgärder och det framgår tydligt vilka som ingår i planen respektive vilka som endast är förslag. Till detta avsnitt finns också en tänkvärd och i sammanhanget väsentlig bilaga (bilaga 6) som anger vilket antikvariskt förhållningssätt man bör ha med sig vid renoveringen av broarna.

Ingress

Syftet med projekt Väg 222 Skurubron är att säkra en god framtida trafikförsörjning av östra Nacka
och Värmdö. Projektet omfattar en ny vägbro för Värmdöleden, en ombyggnad och anpassning av
trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovering av de två befintliga vägbroarna över
Skurusundet. Projektet omfattar även bullerskyddsåtgärder utanför vägplanens område för att hantera det buller som alstras av projektet. Vägplanens totala längd utmed Värmdöleden är cirka 1,2
kilometer.

Projekt Väg 222 Skurubron kommer att genomföras i två steg; 1) Byggskedet av den nya
motorvägsbron och 2) Renoveringen av de två befintliga broarna. Det är först efter dessa två steg som trafikanläggningen som helhet står klar. De konsekvensbedömningar som finns i denna MKB är uppdelad efter dessa tre skeden.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.