Exempelbanken
TRAST - Trafikstrategi för Lund NE/Brunnshög

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803M3847
Kommun: Lund
År: 2012
Kontaktpersoner: Christian Rydén
Dokument Trafikstrategi för Lund NE/ Brunnshög
Länkar Lund NE/ Brunnshög
Ingress

En helt ny stadsdel växer fram i nordöstra Lund under de närmaste 30–40 åren. När området är fullt utbyggt kommer upp emot 50 000 människor att arbeta, studera eller bo där. Omfattningen, tätheten och de höga ambitionerna för den nya stadsdelen ställer oerhört stora krav på transportsystemet. Ur många olika perspektiv blir det ohållbart att låta bilen vara basen i transportsystemet, som i dagsläget där upp emot 60% av resorna i området sker med bil. Basen i resandet måste utgöras av gång, cykel och kollektivtrafik för att området ska bli tillgängligt, framkomligt och stadsmiljömässigt attraktivt. En sådan inriktning ligger också i linje med de lokala, nationella och globala miljömålen. För att klara denna mycket stora uppgift har denna trafikstrategi tagits fram, vilken anger inriktning och förslag på åtgärder som kan bidra till att uppnå ett hållbart trafiksystem i Lund NE/Brunnshög.

Beskrivning

Målsättningen är att strategin ska vara ett stöd, kännas relevant och kunna användas av alla dem som deltar i trafik- och stadsplaneringen för Lund NE/Brunnshög. För Brunnshögsområdet specifikt har också en hel del planering och insatser redan genomförts. Vision och mål för Lund NE/Brunnshög har beslutats av byggnadsnämnden (juni 2012), som anger inriktning för stadsdelen som helhet. För utbyggnad av det första kvarteret i området, kv Solbjer, har ett planprogram upprättats 2011. I båda dessa dokument ingår hållbar trafik som en självklar och innovativ del. Sedan många år finns spårväg med som ryggraden i stadsdelens trafiksystem, vilken enligt planerna ska börja trafikeras 2016/2017. En förstudie för spårvägen har tagits fram och för närvarande (2012) pågår framtagande av detaljplaner för spårvägen. Trafikstrategin syftar till att: - Ange inriktning för planeringen av Lund NE/Brunnshög så att en hållbar mobilitet kan uppnås - Ställa kritiska frågor samt fånga och ge perspektiv på aspekter som är väsentliga för trafik- och stadsplaneringen i området. - Ange strategier för att trafikplanering och hållbar stadsutveckling ska ligga i frontlinjen - Visa hur trafik- och stadsplaneringen kan bidra till att Lunds klimatmål uppnås

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.