Exempelbanken
TRAST - Trafikplan Karlstad

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803S3851
Kommun: Karlstad
År: 2014
Kontaktpersoner: Stina Granefelt
Dokument Trafikplan Karlstad- staden möter framtiden
Länkar Karlstads kommun
Ingress

God tillgänglighet och effektivitet, hög säkerhet och stor hänsyn till miljö och hälsa. Detta är grunden för att uppnå en långsiktigt hållbar trafikmiljö som stöttar en önskad utveckling av Karlstad. Trafikplanens åtgärder stödjer Karlstads tillväxt på ett hållbart sätt och leder till uppfyllelse av de mål som anges i stadens Strategiska plan och de tre hållbarhetsstrategierna. Åtgärderna är strukturbildande och fokuserar på Karlstads tätort. Trafikplanen har en funktion som ”paraply” där behovet av att fördjupa olika delar kommer att identifieras i det fortsatta arbetet med åtgärder inom trafikslagen.

Beskrivning

Trafiksystemets uppgift är att skapa tillgänglighet, det vill säga möjligheter för individen att genomföra de resor man önskar. Trafikplanen är ett handlingsprogram som beskriver vad som måste göras för att uppnå de långsiktiga målen för en hållbar utveckling. Målen finns beskrivna i stadens strategiska plan om bygger på de tre hållbarhetsstrategierna: tillväxtstrategin, folkhälsostrategin samt miljö och klimatstrategin. Trafikplanens åtgärder är uppdelade i tio arbetsområden och utgör underlag för praktiska åtgärder i trafiksystemet, både fysiska och så kallade mjuka åtgärder. Denna trafikplan fokuserar på att beskriva åtgärder som är strukturbildande för trafikslagen. Trafikplanen omfattar i huvudsak åtgärder för tätorten Karlstad. Arbetet ska i ett kommande skede utvidgas till att beskriva trafiksystemet i kommunen som helhet eftersom tätorten aldrig kan ses som isolerad från sin omgivning. Flyg och sjötrafik behandlas inte specifikt inom ramen för arbetet, däremot är det viktigt att skapa god tillgänglighet för de trafikslag som utnyttjas för att ansluta till flyg och båt.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.