Exempelbanken
TRAST - Trafikstrategi Vallentuna kommun

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803AB3857
Kommun: Vallentuna
År: 2014
Kontaktpersoner: Katarina Staflund
Dokument Vallentuna trafikstrategi
Länkar Vallentuna kommun
Ingress

Under en längre tid har Vallentuna kommun varit en av Sveriges snabbast växande kommuner, med en kraftig utbyggnadstakt av bebyggelse och infrastruktur. Den snabba tillväxten ställer höga krav på kommunens övergripande planering för att den ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Trafikstrategin är framtagen med stöd av Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Den bedöms utgöra ett bra underlag för Vallentuna kommuns utveckling, där samtliga trafikslag och hela transportsystemet tas i beaktande. Trafikstrategin ska ge vägledning i avvägningen mellan transportbehovet och kommunens övriga behov.

Beskrivning

Syftet med trafikstrategin är att formulera mål och inriktning för ett hållbart transportsystem som stödjer Vallentuna kommuns vision: ”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.” Trafikstrategin är en utveckling av översiktsplanen med fokus på trafik. Trafikstrategin sträcker sig fram till 2030 och ska hantera framtida behov och krav på transporter och samhällsplaneringen. Trafikstrategin ska ange förslag och åtgärder som kommunen ska arbeta med under kommande år. I Vallentuna finns stora utmaningar att planera för en ökad befolkning och dess tillgänglighet. Parallellt med dessa utmaningar måste hänsyn tas till övergripande trender såsom ett stigande pris på olja samt klimatförändringar m.m. Utgångspunkterna för trafikstrategin är de befintliga mål - nationella, regionala och kommunala - som rör transportsystemet samt de sju aspekter som beskrivs i TRAST. Dessa är stadens karaktär, trafiksystem, trafikens omfattning, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan och hälsa.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.