Exempelbanken
MKB - Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält


Kommentarer

Avsnitt 2.6 Alternativa lösningar (s. 26-29) utgör exempel på redovisning av alternativ utformning. Redogörelsen inleds med en beskrivning av vad som avses med alternativa lösningar, att det handlar om alternativa utformningar som inneburit större principiella skillnader från miljösynpunkt. Därefter beskrivs de olika alternativa lösningar som varit aktuella att studera och beakta i planarbetet under ämnesspecifika rubriker, såsom Breddningssida, Faunapassager, Dagvatten och Gestaltning av bullerplank och stödmurar intill värdefull kulturmiljö. Redovisningen ge en bra bild av de alternativa lösningarna och för vilka typer av frågor det varit aktuellt att utifrån miljösynpunkt studera och utvärdera alternativa lösningar. Med en redogörelse av detta slag får man en bild av att man har arbetat med frågan medvetet och integrerat genom hela processen. Vidare är tabell 2.2. på s. 28 ett bra exempel på hur man kan redovisa vilka för- och nackdelar som varit med i resonemanget kring val av alternativ till dagvattenlösning.

Ingress

Utbyggnaden av väg 155 på sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal ingår som en del av det Västsvenska paketet i Göteborg. Mot bakgrund av en snabb ökning av permanentboende inom Torslanda och i Öckerö kommun samt pågående utveckling av verksamheter i området är vägen hårt belastad. Vägen har också en för Göteborgsområdet hög andel bilpendlare. Projektmålet är att etablera ett vägnät som ger fri framkomlighet för de bussar som skall erbjuda en snabb trafik med få stopp mellan knutpunkter och som förbinder olika delar av Göteborgsregionen med korta restider, så kallade KomFort-bussar. Vägförslaget omfattar utbyggnad av ett busskörfält genom breddning av vägbanan samt åtgärder vid busshållplatser, anslutningsvägar och korsningar. På vissa sträckor medför breddningen flytt av befintlig gång- och cykelväg, hållplatser och bullerplank i motsvarande omfattning som vägen breddas.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.