Exempelbanken
MKB - Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i vägplan.


Kommentarer

Detta exempel utgörs av avsnitt Miljökvalitetsnormer (s. 15-17) och visar på hur man kan beskriva miljökvalitetsnormer; vad de är, vad de syftar till och hur de är utformade. Vidare redogörs på ett tydligt sätt vilka miljökvalitetsnormer som är relevanta att förhålla sig till inom ramen för aktuellt projekt och hur de allmänna förutsättningarna för dessa ser ut. Möjligen hade exemplet kunnat göras ännu bättre om man även kort motiverat varför vissa miljökvalitetsnormer inte är relevanta att beakta. Exemplet utgörs endast av denna allmänna beskrivning av miljökvalitetsnormer. Hur miljökvalitetsnormerna har hanterats i beskrivning och bedömning av effekter och konsekvenser för respektive berörd miljöaspekt har inte bedömts av Exempelbankens MKB-råd. Notera två mindre textfel som smugit sig in i texten. Hänvisning i texten till tabell 1.1. ska vara tabell 1.2 och hänvisning till tabell 1.2 ska vara 1.3.

Ingress

Utbyggnaden av väg 155 på sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal ingår som en del av det Västsvenska paketet i Göteborg. Mot bakgrund av en snabb ökning av permanentboende inom Torslanda och i Öckerö kommun samt pågående utveckling av verksamheter i området är vägen hårt belastad. Vägen har också en för Göteborgsområdet hög andel bilpendlare. Projektmålet är att etablera ett vägnät som ger fri framkomlighet för de bussar som skall erbjuda en snabb trafik med få stopp mellan knutpunkter och som förbinder olika delar av Göteborgsregionen med korta restider, så kallade KomFort-bussar. Vägförslaget omfattar utbyggnad av ett busskörfält genom breddning av vägbanan samt åtgärder vid busshållplatser, anslutningsvägar och korsningar. På vissa sträckor medför breddningen flytt av befintlig gång- och cykelväg, hållplatser och bullerplank i motsvarande omfattning som vägen breddas.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.