Exempelbanken
MKB - Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. Mkb i vägplan.


Kommentarer

Exemplet utgörs av hur risker kopplat till farligt gods har redovisats och bedömts i miljökonsekvensbeskrivningen (framför allt under kap. 4 Hälsa och säkerhet s. 50-63, skyddsåtgärder för Farligt gods s. 21 samt figur 2.1 s. 22). Som underlag finns två utredningar, Riskutredning farligt gods samt PM Riskreducerande åtgärder. Överföringen från dessa underlag till MKB:n är bra och ändamålsenlig. Den risksituation som bedömningen påvisar redovisas på ett övergripande men tydligt sätt i MKB:n. Indata om farligt gods-trafiken på vägavsnittet, uppskattad riskbild samt föreslagna och inarbetade åtgärder redovisas. Underlagsutredningarna bifogas men själva exemplet utgörs av hur farligt gods har hanterats och redovisats i MKB:n.

Ingress

Utbyggnaden av väg 155 på sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal ingår som en del av det Västsvenska paketet i Göteborg. Mot bakgrund av en snabb ökning av permanentboende inom Torslanda och i Öckerö kommun samt pågående utveckling av verksamheter i området är vägen hårt belastad. Vägen har också en för Göteborgsområdet hög andel bilpendlare. Projektmålet är att etablera ett vägnät som ger fri framkomlighet för de bussar som skall erbjuda en snabb trafik med få stopp mellan knutpunkter och som förbinder olika delar av Göteborgsregionen med korta restider, så kallade KomFort-bussar. Vägförslaget omfattar utbyggnad av ett busskörfält genom breddning av vägbanan samt åtgärder vid busshållplatser, anslutningsvägar och korsningar. På vissa sträckor medför breddningen flytt av befintlig gång- och cykelväg, hållplatser och bullerplank i motsvarande omfattning som vägen breddas.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.