Exempelbanken
MKB - Vägplan E20. Bälinge - Vårgårda


ID-nummer: 151028-3873
Län: Västra Götalands län
År: 2015
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB Vägplan E20, Bälinge - Vårgårda
Konsekvensbedömningar, s. 9-10.
Kommentarer

Exemplet utgörs av avsnitt ”Konsekvensbedömningar” (s. 9-10) och visar på vilken metodik som tillämpas för bedömning av miljökonsekvenser. Metodiken är bra och enkelt beskriven och följer i stora drag den metodik som förordas i Trafikverkets handbok för Miljökonsekvensbeskrivningar för vägar och järnvägar (publ. 2011:090). Särskilt bra är att man beskriver konsekvensers varierande karaktär vad gäller utbredning, varaktighet samt att direkta, indirekta och kumulativa effekter behandlas. De positiva konsekvenserna hade principiellt kunnat beskrivas i samma skala som de negativa, dvs. liten, måttlig och stor positiv konsekvens. Vanligtvis är det även relevant att ha med en nivå i värdeskalan som motsvarar ingen påverkan/inga konsekvenser.

Ingress

Väg E20 är av riksintresse för kommunikation och har en nationell, regional och lokal funktion. Väg E20 är en viktig del av det nationella stamvägnätet. Nuvarande väg E20 har brister som är knutna till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Ett parallellt vägnät för gående, cyklister och lokal trafik saknas. En vägutredning har upprättats och i denna beslutades att upprätta arbetsplan för alternativet Skogskorridoren via Gisslatorp. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskriver de konsekvenser som uppstår vid detta alternativ, en utbyggnad av ny E20 mellan Bälinge och Vårgårda, en sträcka på cirka 15 kilometer. Vägobjektet ligger i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.