Exempelbanken
MKB - Vägplan E20, Bälinge - Vårgårda


ID-nummer: 151028-3874
Län: Västra Götalands län
År: 2015
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB Vägplan E20, Bälinge - Vårgårda
Kap. 9 Samlad bedömning mot miljömål, s. 107-111.
Kommentarer

Detta exempel utgörs av kap. 9 Samlad bedömning mot miljömål (s. 107-111) och visar på hur man kan redovisa vilka olika typer av miljömål som projektet berör och berörs av samt hur väl projektet bedöms bidra till dessa. Särskilt tydlig är redovisningen av de nationella miljökvalitetsmålen (avsnitt 9.2). Här har miljömålen grupperats utifrån hur projektet påverkar miljökvalitetsmålen (genom utsläpp till luft och utsläpp till dag- och ytvatten eller genom påverkan på land- och vattenmiljöer eller på en god bebyggd miljö). För varje grupp beskrivs sedan påverkan på och huruvida projektet sammanfattningsvis (i blå ruta) är förenligt med miljökvalitetsmålen. Avslutningsvis (s. 110) görs även en samlad bedömning av huruvida projektet som helhet är förenligt med miljökvalitetsmålen. Även projektmålen är föredömligt hanterade i detta kapitel samt i MKB:n som helhet. Dessa utgör dock ett eget exempel i Exempelbanken, se http://www.exempelbanken.se/examples/3875. Exempelbankens MKB-råd har inte granskat eller tagit ställning till själva bedömningarna om måluppfyllelse.

Ingress

Väg E20 är av riksintresse för kommunikation och har en nationell, regional och lokal funktion. Väg E20 är en viktig del av det nationella stamvägnätet. Nuvarande väg E20 har brister som är knutna till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Ett parallellt vägnät för gående, cyklister och lokal trafik saknas. En vägutredning har upprättats och i denna beslutades att upprätta arbetsplan för alternativet Skogskorridoren via Gisslatorp. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskriver de konsekvenser som uppstår vid detta alternativ, en utbyggnad av ny E20 mellan Bälinge och Vårgårda, en sträcka på cirka 15 kilometer. Vägobjektet ligger i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.