Exempelbanken
MKB - Arbetsplan Väg 940 Rösan - Forsbäck


ID-nummer: 151028-3876
Län: Hallands län
År: 2012
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB Arbetsplan Väg 940 Rösan - Forsbäck
Kap. 4.4 Bortvalda alternativ, s. 20-21.
Kommentarer

Exemplet utgörs av avsnitt 4.4 Bortvalda alternativ (s. 20-21). De valda respektive bortvalda alternativen är tydligt motiverade och ställda mot varandra i text. Därtill visar man med hjälp av kartor var olika alternativ har studerats utmed vägsträckan och hur de varit lokaliserade i förhållande till väsentliga områdesskydd. Text och kartor kompletterar varandra väl och ger en god förståelse för hur avvägningar mellan alternativ har gjorts.

Ingress

Väg 940 följer Onsalahalvöns östra sida och förbinder Rösan i söder med E6 i norr. Utbyggnad i ny sträckning planeras på delen mellan Rösan och Forsbäck. Den befintliga vägen har tät trafik under morgon och eftermiddag och utgör då en barriär för de som färdas på korsande och anslutande vägar. Vägen är också olycksdrabbad eftersom vägsystemet inte är utformat för de stora trafikmängderna. Syftet med den planerade utbyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten och boendemiljön i Onsala samt att minska barriäreffekten längs befintlig väg.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.