Exempelbanken
MKB - Arbetsplan Väg 940 Rösan - Forsbäck


ID-nummer: 151028-3878
Län: Hallands län
År: 2012
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKA Arbetsplan Väg 940 Rösan - Forsbäck
Kap. 5.1 Landskapsbild (fotomontage), s. 24-32.
Kommentarer

Exemplet utgörs av ett flertal fotomontage som på ett tydligt sätt visar på den nya vägens lokalisering. Före- och efterbilder gör det lätt för läsaren att jämföra nuläge och eventuellt också nollalternativ gentemot utbyggnadsalternativet. Fotomontage av denna typ är särskilt bra i projekt som väsentligt påverkar stads- och/eller landskapsbild och särskilt då projektet lokaliseras i ett helt nytt läge. Illustrationen är även användbar för att analysera påverkan och konsekvens för andra miljöaspekter såsom naturmiljö, kulturmiljö och boendemiljö.

Ingress

Väg 940 följer Onsalahalvöns östra sida och förbinder Rösan i söder med E6 i norr. Utbyggnad i ny sträckning planeras på delen mellan Rösan och Forsbäck. Den befintliga vägen har tät trafik under morgon och eftermiddag och utgör då en barriär för de som färdas på korsande och anslutande vägar. Vägen är också olycksdrabbad eftersom vägsystemet inte är utformat för de stora trafikmängderna. Syftet med den planerade utbyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten och boendemiljön i Onsala samt att minska barriäreffekten längs befintlig väg.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.