Exempelbanken
MKB - Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, fyra spår

ID-nummer: 151210-3885
Kommun:
År: 2014
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument MKB Järnvägsplan Flackarp-Arlöv, fyra spår
Kap. 4.6 Utsläpp av växthusgaser
Nyckelord: Arbetsplan/järnvägsplan
Storskalig miljöpåverkan genom utsläpp till luft
Kartor och illustrationer
Kommentarer

Exemplet utgörs av bild 71 på s. 156 i miljökonsekvensbeskrivningen och visar på hur man mycket förenklat kan illustrera klimatpåverkan genom överflyttning av trafik mellan alternativ. På detta sätt får läsaren en övergripande inblick i frågan utan att behöva fördjupa sig i detaljer och siffror. Detta är ändamålsenligt då det inte är möjligt att med närmare exakthet göra detaljerade beräkningar av utsläpp vid en framtid år 2030. Figuren ses lämpligast som en illustration av storleksordningar snarare än exakta beräkningar.

Ingress

Södra stambanan är en mycket viktig länk i Sveriges järnvägssystem, både för den nationella och den regionala persontrafiken och för den internationella godstrafiken. Tågtrafiken mellan Malmö och Lund är redan idag så omfattande att den nuvarande järnvägens kapacitet är otillräcklig. En ökning av Södra stambanans kapacitet är därför nödvändig för att förbättra trafikstandarden och för att möjliggöra en ökning av tågtrafiken och tågresandet i regionen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Trafikverket en utbyggnad av dubbelspåret på Södra stambanan, mellan Flackarp och Arlöv, till fyra spår.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.