Exempelbanken
MKB - Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbäcken, planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning


Kommentarer

Exemplet utgörs av avsnitt 2.2.2 Avgränsning av miljöaspekter (s. 11-12). I detta avsnitt redovisar man tydligt avgränsningen av miljöaspekter i en tabell. Både valda och bortvalda miljöaspekter motiveras och det är föredömligt att det framgår vilket underlag som ligger till grund för bedömningarna.

Beskrivning

Väg 3061 går mellan Undenäs och Kvarnsjöbacken/Örebro länsgräns i Karlsborgs kommun. Den cirka 11 kilometer långa sträckan har hastighetsbegränsningen 70 km/h och består av en belagd, men spårig och ojämn väg, som varierar i bredd mellan 4,9 och 6,0 meter. Genom byn Skeppshult är hastighetsbegränsningen 50 km/h och vägen är bitvis smalare än 4 meter. Vägen är viktig för näringslivets transporter. Eftersom länsstyrelsen har bedömt att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan har ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Projektets förutsebara påverkan på människors hälsa och miljön har istället redovisats i en miljöbeskrivning som är integrerad i denna planbeskrivning.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.