Exempelbanken
MKB - Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning inkl. miljöbeskrivning


ID-nummer: 161014-3898
Län: Örebro län
År: 2015
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning, granskningshandling
Kommentarer

Exemplet utgörs av att man i föreliggande miljöbeskrivning tar ett större grepp om åtgärder än att endast hantera skyddsåtgärder som fastställs i samband med planen. Dels beskriver man metodiken i avsnittet ”Skyddsåtgärder” under kap. 5.3.3 Bedömningsmetodik (s. 33), dels redogör man tydligt och systematiskt för olika typer av skyddsåtgärder under respektive miljöaspekt. Skyddsåtgärderna har delats upp i olika kategorier – åtgärder som regleras i vägplanen, åtgärder som regleras i avtal samt ytterligare förslag på åtgärder. Konsekvensbedömningarna görs sedan med beaktande av de olika kategorierna av skyddsåtgärder. För att undvika tveksamheter hade innebörden av ”Ytterligare förslag till åtgärder” och hur dessa beaktas i vägplan och konsekvensbedömning kunna ha tydliggjorts.

Beskrivning

Väg 63, som går mellan Karlstad och Kopparberg (figur 1), är ett viktigt interregionalt stråk som sammanbinder Bergslagen med Värmland. Hjulsjö ligger vid väg 63 på sträckan mellan Hällefors och Kopparberg. Målstandarden för väg 63, inom Örebro län, är en väg med god trafiksäkerhet och framkomlighet samt en referenshastighet på 80 km/tim. Aktuell del av väg 63, förbi Hjulsjö, har en avsevärt lägre standard idag. Vägen är 6-7 meter bred och hastigheten är begränsad till 70 km/tim. Vägens dåliga plan- och profilstandard gör att omkörningsmöjligheterna är få samt att det är svårt att hålla den gällande hastigheten.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.