Exempelbanken
MKB - Ostlänken, Gerstaberg - Sillekrog


ID-nummer: 161027-3903
Län: Stockholms län
År: 2015
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument Ostlänken, delen Gerstaberg - Sillekrog, PM Kulturarvsanalys
Kommentarer

Rapporten är ambitiös i sitt upplägg vad gäller både innehåll, bild och layout. Omfattningen ligger i linje med storleken på projektet. Redogörelsen utgår från det framtagna kartmaterialet i GIS vilket effektivt håller nere textmassan samt gör det möjligt för läsaren att få sig en relativt heltäckande bild bara genom att studera kartorna. Rapporten redovisar tydligt den mångfald av aspekter som är av betydelse och relevans för projektet. Redogörelsen av värdebärande element i landskapet är lätt att förstå och pedagogiskt redovisad i ord och bild. Likaså uppvisar man en god förmåga att analysera karaktärsdrag och känslighetsgrad samt förväntad påverkan på kulturlandskap och värdena inom detta. Analysen inbegriper även råd vid lokalisering och en vägledande del som väl beskriver den påverkan som kan förväntas uppkomma, såsom fragmentering, barriäreffekt, visuella samband etc. Kartmaterialet är överlag dessutom mycket bra. Exemplet hade med fördel kunnat kompletteras med en redovisning av områdena och dess känslighetsgrad på karta - var de högsta sammanvägda värdena ligger och hur avgränsningarna av dessa områden är lokaliserade i landskapet. Detta kan bidra med skulle en visuell bild och förståelse för värdekärnor i landskapet och bättre möjlighet att ta hänsyn till dessa vid lokalisering.

Beskrivning

Ostlänken är en del i det höghastighetsjärnvägsnät som Trafikverket planerar bygga mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken är cirka 15 mil och omfattar sträckan Järna-Linköping. Det pågående arbetet med Ostlänken är indelat i fyra delprojekt utifrån de berörda kommunerna. Inom varje delprojekt tas flera järnvägsplaner fram. Denna kulturarvsanalys avser järnvägsplanen för sträckan Gerstaberg – Sillekrog i Stockholms respektive Södermanlands län.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.