Exempelbanken
MKB - Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbacken, planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning


ID-nummer: 161219-3906
Län: Västra Götalands län
År: 2015
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbacken
Kap. 3.1 Åtgärdsvalsstudier - 3.2 Val av lokalisering, s. 38-43
Kommentarer

Exemplet utgörs av redovisningen av val av lokalisering. I kap. 3.2 Val av lokalisering (s. 39-43) redogörs för val av lokalisering där text, kartor och tabeller samspelar och ger en transparent bild av de avvägningar som gjorts. Vidare redovisar tabellerna tydligt vilka motiv det finns för att bredda vägen på ena respektive andra sidan där olika sakfrågor varit styrande, däribland miljöaspekter. Man kan i dessa se argument för respektive sida och det framgår vilken sida som valdes och varför. För att få en heltäckande bild av hur man kommit fram till val av lokalisering ingår även kap. 3.1 Åtgärdsvalsstudier.

Beskrivning

Väg 3061 går mellan Undenäs och Kvarnsjöbacken/Örebro länsgräns i Karlsborgs kommun. Den cirka 11 kilometer långa sträckan har hastighetsbegränsningen 70 km/h och består av en belagd, men spårig och ojämn väg, som varierar i bredd mellan 4,9 och 6,0 meter. Genom byn Skeppshult är hastighetsbegränsningen 50 km/h och vägen är bitvis smalare än 4 meter. Vägen är viktig för näringslivets transporter. Eftersom länsstyrelsen bedömt att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan har ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Projektets förutsebara påverkan på människors hälsa och miljön redovisas istället i en miljöbeskrivning som är integrerad i denna planbeskrivning.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.