Exempelbanken
MKB - Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning inkl. miljöbeskrivning


ID-nummer: 161219-3907
Län: Örebro län
År: 2015
Kontaktpersoner: Thomas Grönlund Irene Lingestål
Dokument Väg 63 förbi Hjulsjö, granskningshandling, vägplanbeskrivning
Kommentarer

Exemplet utgörs av bedömningsmetodiken och redovisning samt tillämpning av denna. Metodiken hålls på en väl avvägd och enkel nivå för en miljöbeskrivning. I kap. 5.3.3 Bedömningsmetodik (s. 32-33) redogörs för orsakssamband (påverkan, effekt, konsekvens), skyddsåtgärder samt tillämpad bedömningsmatris. För respektive miljöaspekt redogörs sedan för bedömningsgrunder, effekter och konsekvenser av nollalternativet, effekter och konsekvenser av vägprojektet, för skyddsåtgärder samt i berörda fall för osäkerheter i bedömningarna. Konsekvensbeskrivningarna hålls korta och sakliga och bedömningarna om konsekvensernas omfattning motiveras tydligt. Resultatet samlas slutligen upp i en samlad miljöbedömning (kap. 6.6 Samlad bedömning, s. 46). Matrisen för samlad bedömning hade möjligen kunnat vara färgsatt för en bättre överblick av projektets bedömda samlade konsekvenser. Exempelbankens granskningsråd har inte tagit ställning till värderingarna av konsekvenserna.

Beskrivning

Väg 63, som går mellan Karlstad och Kopparberg (figur 1), är ett viktigt interregionalt stråk som sammanbinder Bergslagen med Värmland. Hjulsjö ligger vid väg 63 på sträckan mellan Hällefors och Kopparberg. Målstandarden för väg 63, inom Örebro län, är en väg med god trafiksäkerhet och framkomlighet samt en referenshastighet på 80 km/tim. Aktuell del av väg 63, förbi Hjulsjö, har en avsevärt lägre standard idag. Vägen är 6-7 meter bred och hastigheten är begränsad till 70 km/tim. Vägens dålig plan- och profilstandard gör att omkörningsmöjligheterna är få samt att det är svårt att hålla den gällande hastigheten.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.