Exempelbanken
MKB och miljöbeskrivningar för infrastrukturprojekt

Exemplen omfattar dels miljöredovisning/MKB i planeringsfasen ”val av lokalisering”, dels MKB och miljöbeskrivning i plan. Exempelbanken innehåller även MKB-exempel från planeringsprocessen innan lagändringarna i Väglagen samt Lagen om byggande av järnväg 2013.

MKB och miljöbeskrivningar innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljöredovisningar för val av lokalisering, MKB:er och miljöbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas här exempel som bedöms som intressanta och håller en bra kvalitet.

Urvalet av exempel görs av Exempelbankens MKB-råd som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen samt med stöd av en samordnande konsult. Trafikverket går ut med upprop en till två gånger per år för att få in rekommendationer av goda exempel till Exempelbankens MKB-modul med målet att publicera ett 10-tal nya goda exempel per år.

Exemplen utgörs av särskilt utpekade upplägg/strukturer eller avsnitt t.ex. metodspecifika delar, moment, aspekter eller underlag. Till varje exempel finns en kommentar som tydliggör vad som utgör exemplet. De fullständiga handlingarna bifogas för att man ska kunna sätta exemplet i sitt sammanhang. Notera dock att Exempelbankens MKB-råd inte tar ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller kvaliteten som helhet på den MKB eller miljöbeskrivning som exemplen utgör en del i.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka efter exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna. Genom att kombinera val i flera rullistor samtidigt, kan sökningen göras snäv.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB och miljöbeskrivning.

Förslag på nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av Exempelbankens MKB-modul genomförs periodvis under året ber vi om överseende med att svar kan dröja.


Sök i MKB

MKB (88 st)

Projektnamn Expertkommentar År
Shared_docicon_object_4
Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning inkl. miljöbeskrivning Exemplet utgörs av bedömningsmetodiken och redovisning samt tillämpning av denna. Metodiken ... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbacken, planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning Exemplet utgörs av redovisningen av val av lokalisering. I kap. 3.2 Val av lokalisering (s. ... 2015
Shared_docicon_object_4
Ostlänken, Gerstaberg - Sillekrog Rapporten är ambitiös i sitt upplägg vad gäller både innehåll, bild och layout. Omfattningen... 2015
Shared_docicon_object_4
Översiktlig design och systemlösning, höghastighetsbana, delen Jönköping... Exemplet utgörs av vissa avsnitt i Tekniskt PM Landskap som visar resultat från olika steg i... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg 56, Hedesunda - Valbo/Gävle vägplan inkl. MKB, samrådshandling, val ... Exemplet utgörs av redovisningen av samlad bedömning (kap. 7.4 Samlad bedömning, s. 86-93), ... 2016
Shared_docicon_object_4
Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning inkl. miljöbeskrivning Exemplet utgörs av att man i föreliggande miljöbeskrivning tar ett större grepp om åtgärder ... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg E4, delen Sikeå-Gumboda, miljöbeskrivning Föreliggande exempel utgörs av en miljöbeskrivning. Vanligen förordar Trafikverket att man i... 2016
Shared_docicon_object_4
Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbäcken, planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning Exemplet utgörs av avsnitt 2.2.2 Avgränsning av miljöaspekter (s. 11-12). I detta avsnitt re... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg E16 förbi Yttermalung, samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ Exemplet utgörs av kap. 4.4 Landskapet (s. 23-29) som beskriver förutsättningarna. Dessa bes... 2016
Shared_docicon_object_4
Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, fyra spår Exemplet utgörs av bild 71 på s. 156 i miljökonsekvensbeskrivningen och visar på hur man myc... 2014
Shared_docicon_object_4
Arbetsplan Väg 940 Rösan - Forsbäck Exemplet utgörs av ett flertal fotomontage som på ett tydligt sätt visar på den nya vägens l... 2012
Shared_docicon_object_4
Arbetsplan Väg 940 Rösan - Forsbäck Exemplet utgörs av avsnitt 4.4 Bortvalda alternativ (s. 20-21). De valda respektive bortvald... 2012
Shared_docicon_object_4
Vägplan E20, Bälinge - Vårgårda Exemplet utgörs av hantering och redovisning av projektmål i MKB:n. Aktuellt exempel vis... 2015
Shared_docicon_object_4
Vägplan E20, Bälinge - Vårgårda Detta exempel utgörs av kap. 9 Samlad bedömning mot miljömål (s. 107-111) och visar på hur m... 2015
Shared_docicon_object_4
Vägplan E20. Bälinge - Vårgårda Exemplet utgörs av avsnitt ”Konsekvensbedömningar” (s. 9-10) och visar på vilken metodik som... 2015
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.