Exempelbanken
MKB och miljöbeskrivningar för infrastrukturprojekt

Exemplen omfattar dels miljöredovisning/MKB i planeringsfasen ”val av lokalisering”, dels MKB och miljöbeskrivning i plan. Exempelbanken innehåller även MKB-exempel från planeringsprocessen innan lagändringarna i Väglagen samt Lagen om byggande av järnväg 2013.

MKB och miljöbeskrivningar innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljöredovisningar för val av lokalisering, MKB:er och miljöbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas här exempel som bedöms som intressanta och håller en bra kvalitet.

Urvalet av exempel görs av Exempelbankens MKB-råd som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen samt med stöd av en samordnande konsult. Trafikverket går ut med upprop en till två gånger per år för att få in rekommendationer av goda exempel till Exempelbankens MKB-modul med målet att publicera ett 10-tal nya goda exempel per år.

Exemplen utgörs av särskilt utpekade upplägg/strukturer eller avsnitt t.ex. metodspecifika delar, moment, aspekter eller underlag. Till varje exempel finns en kommentar som tydliggör vad som utgör exemplet. De fullständiga handlingarna bifogas för att man ska kunna sätta exemplet i sitt sammanhang. Notera dock att Exempelbankens MKB-råd inte tar ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller kvaliteten som helhet på den MKB eller miljöbeskrivning som exemplen utgör en del i.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka efter exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna. Genom att kombinera val i flera rullistor samtidigt, kan sökningen göras snäv.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB och miljöbeskrivning.

Förslag på nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av Exempelbankens MKB-modul genomförs periodvis under året ber vi om överseende med att svar kan dröja.


Sök i MKB

MKB (88 st)

Projektnamn Expertkommentar År
Shared_docicon_object_4
Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i väg... Denna MKB utgör ett exempel på ett bra MKB-upplägg i ett projekt av denna omfattning. Rappor... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. Mkb i väg... Exemplet utgörs av hur risker kopplat till farligt gods har redovisats och bedömts i miljöko... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i väg... Detta exempel utgörs av avsnitt Miljökvalitetsnormer (s. 15-17) och visar på hur man kan bes... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält Avsnitt 2.6 Alternativa lösningar (s. 26-29) utgör exempel på redovisning av alternativ utfo... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i väg... Exemplet utgörs av en sammanfattning (s. 3-6) som är på en bra nivå i förhållande till åtgär... 2015
Shared_docicon_object_4
Väg 222, Skurubron Exemplet visar på en ambitiös utredning av kulturmiljön (kap 5.2) i ett geografiskt avgränsa... 2014
Shared_docicon_object_4
Väg 222, Skurubron Det är viktigt att klimatfrågan blir belyst i olika planeringsskeden och beaktas i de beslut... 2014
Shared_docicon_object_4
Väg 222, Skurubron I denna MKB är väsentliga mål tydligt identifierade och utvärderade vad gäller projektets på... 2014
Shared_docicon_object_4
Väg 222, Skurubron Skyddsåtgärder och försiktighetsmått i MKB är tydligt och enhetligt hanterade och redovisade... 2014
Shared_docicon_object_4
Spårväg City, Djurgårdsbron - Frihamnen Nollalternativet är bra beskrivet och väl tillämpat i konsekvensbeskrivning och samlad bedöm... 2013
Shared_docicon_object_4
MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Väst... Alternativhanteringen är bra och ändamålsenlig. Alla väsentliga delar av alternativredovisni... 2013
Shared_docicon_object_4
MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Väst... I naturmiljökapitlet framgår vad som behandlas i MKBn för järnvägsplanen och vad som hantera... 2013
Shared_docicon_object_4
E18 Trafikplats Stäket Exemplet utgörs av ett avgränsning avseende miljöaspekter på sid 23 i plan- och miljöbeskriv... 2014
Shared_docicon_object_4
E18 Enköping-Stockholm, Tpl Kockbacka Exemplet utgörs av ett samrådsunderlag för generella biotopskydd, artskydd och strandskydd. ... 2013
Shared_docicon_object_4
Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Eriksberg - Skandiahamnen Exemplet visar hur man kan ta fram platsspecifika riktvärden med avseende på föroreningar. N... 2014
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.