Exempelbanken
MKB och miljöbeskrivningar för infrastrukturprojekt

Exemplen omfattar dels miljöredovisning/MKB i planeringsfasen ”val av lokalisering”, dels MKB och miljöbeskrivning i plan. Exempelbanken innehåller även MKB-exempel från planeringsprocessen innan lagändringarna i Väglagen samt Lagen om byggande av järnväg 2013.

MKB och miljöbeskrivningar innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljöredovisningar för val av lokalisering, MKB:er och miljöbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas här exempel som bedöms som intressanta och håller en bra kvalitet.

Urvalet av exempel görs av Exempelbankens MKB-råd som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen samt med stöd av en samordnande konsult. Trafikverket går ut med upprop en till två gånger per år för att få in rekommendationer av goda exempel till Exempelbankens MKB-modul med målet att publicera ett 10-tal nya goda exempel per år.

Exemplen utgörs av särskilt utpekade upplägg/strukturer eller avsnitt t.ex. metodspecifika delar, moment, aspekter eller underlag. Till varje exempel finns en kommentar som tydliggör vad som utgör exemplet. De fullständiga handlingarna bifogas för att man ska kunna sätta exemplet i sitt sammanhang. Notera dock att Exempelbankens MKB-råd inte tar ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller kvaliteten som helhet på den MKB eller miljöbeskrivning som exemplen utgör en del i.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka efter exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna. Genom att kombinera val i flera rullistor samtidigt, kan sökningen göras snäv.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB och miljöbeskrivning.

Förslag på nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av Exempelbankens MKB-modul genomförs periodvis under året ber vi om överseende med att svar kan dröja.


Sök i MKB

MKB (88 st)

Projektnamn Expertkommentar År
Shared_docicon_object_4
Väg 222, Skurubron Exemplet visar på en redovisning som underlättar för läsaren att göra en samlad bedömning av... 2014
Shared_docicon_object_4
E45 delen Lilla Bommen - Marieholm Exempel på hur man kan integrera miljöbeskrivningen i planbeskrivningen i ett omfattande pro... 2014
Shared_docicon_object_4
Väg 44, förbifart Lidköping, Lidköping - Källby Redovisningen ger en bra bild av alternativhanteringen som är i fokus i detta skede. Den bel... 2013
Shared_docicon_object_4
Spårväg City, Djurgårdsbron - Frihamnen, järnvägsplan Tydlig och transparant avgränsning som behandlar de delar som bör vara med (tid, sak och rum... 2012
Shared_docicon_object_4
Kust till kustbanan, Mötesspår Trekanten Exempel på hur man kan integrera miljöbeskrivningen i planbeskrivningen i ett omfattande pro... 2013
Shared_docicon_object_4
Väg 190, Angereds Storåsväg - Gunnilseås En MKB för en ansökan om tillstånd enligt miljöbalkens 7 kap. 28 § ska innehålla det som beh... 2013
Shared_docicon_object_4
MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Väst... I MKBn redovisas förutsättningar och konsekvenser på kartor och i illustrationer på ett bra ... 2013
Shared_docicon_object_4
Stenkumla-Dunsjö Ett järnvägsbygge föranleder oftast, både tillfälliga och permanenta, förändringar av omgiva... 2013
Shared_docicon_object_4
Detaljplan Slussen En intressant beskrivning beskrivning av Rekreation och stadsliv/Vistelseytor vilket kan ge ... 2011
Shared_docicon_object_4
E20 Kristineholm-Bälinge I korta ordalag redogörs för vilka samråd som hållits och vad olika parter tyckt om projekte... 2013
Shared_docicon_object_4
E20 Kristineholm-Bälinge Exemplet visar hur miljösäkringen av projektet i nästa skede kan underlättas genom en samlad... 2013
Shared_docicon_object_4
E20 Kristineholm-Bälinge Exemplet visar på hur miljökonsekvenser kan redovisas geografiskt, både i text och på karta,... 2013
Shared_docicon_object_4
E20 Kristineholm-Bälinge I exemplet beskrivs tydligt hur utbyggnaden kan tänkas ske och i vilken möjlig ordning det k... 2013
Shared_docicon_object_4
E20 Kristineholm-Bälinge Kapitlet ger en bra beskrivning av projektet och följdverkningar på lokalvägnätet. Det är vi... 2013
Shared_docicon_object_4
E20 Kristineholm-Bälinge En beskrivning av tidigare utredningar i en MKB bör vara kortfattad och fokusera på miljöfrå... 2013
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.