Exempelbanken
MKB och miljöbeskrivningar för infrastrukturprojekt

Exemplen omfattar dels miljöredovisning/MKB i planeringsfasen ”val av lokalisering”, dels MKB och miljöbeskrivning i plan. Exempelbanken innehåller även MKB-exempel från planeringsprocessen innan lagändringarna i Väglagen samt Lagen om byggande av järnväg 2013.

MKB och miljöbeskrivningar innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljöredovisningar för val av lokalisering, MKB:er och miljöbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas här exempel som bedöms som intressanta och håller en bra kvalitet.

Urvalet av exempel görs av Exempelbankens MKB-råd som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen samt med stöd av en samordnande konsult. Trafikverket går ut med upprop en till två gånger per år för att få in rekommendationer av goda exempel till Exempelbankens MKB-modul med målet att publicera ett 10-tal nya goda exempel per år.

Exemplen utgörs av särskilt utpekade upplägg/strukturer eller avsnitt t.ex. metodspecifika delar, moment, aspekter eller underlag. Till varje exempel finns en kommentar som tydliggör vad som utgör exemplet. De fullständiga handlingarna bifogas för att man ska kunna sätta exemplet i sitt sammanhang. Notera dock att Exempelbankens MKB-råd inte tar ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller kvaliteten som helhet på den MKB eller miljöbeskrivning som exemplen utgör en del i.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka efter exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna. Genom att kombinera val i flera rullistor samtidigt, kan sökningen göras snäv.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB och miljöbeskrivning.

Förslag på nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av Exempelbankens MKB-modul genomförs periodvis under året ber vi om överseende med att svar kan dröja.


Sök i MKB

MKB (88 st)

Projektnamn Expertkommentar År
Shared_docicon_object_4
E20 Kristineholm-Bälinge Sammanfattningen i exemplet tar på ett kortfattat och konkret sätt upp projektets kärnpunkte... 2013
Shared_docicon_object_4
MKB Stenkumla-Dunsjö Idén med att ge en samlad redovisning av åtgärdsbehov i byggskedet är bra, särskilt för ett ... 2013
Shared_docicon_object_4
E6 Pålen-Tanumshede Exemplet visar hur en övergripande landskapsanalys kan konkretiseras till en mer detaljerad ... 2011
Shared_docicon_object_4
E6 Pålen-Tanumshede Exemplet visar hur man samlat och ämnesintegrerat kan redovisa konsekvenserna för ett geogra... 2011
Shared_docicon_object_4
E6 Pålen-Tanumshede Exemplet visar en tydlig och illustrativ karta (figur 5.3:9) över värdefulla naturmiljöer so... 2011
Shared_docicon_object_4
E6 Pålen-Tanumshede Exemplet visar på en gedigen presentation av yt- och grundvatten samt eventuella konsekvense... 2011
Shared_docicon_object_4
E6 Pålen-Tanumshede Exemplet visar hur man på ett tydligt sätt redogör för de dagvattenåtgärder som föreslås i v... 2011
Shared_docicon_object_4
Sydostlänken Olofsström-Blekinge kustbana Exemplet visar på en matrissammanställning av alternativens påverkan på miljön. En redovisni... 2013
Shared_docicon_object_4
Sydostlänken Olofsström-Blekinge kustbana Exemplet illustrerar ett bra upplägg av konsekvensbeskrivning med en samlad redovisning av m... 2013
Shared_docicon_object_4
Sydostlänken Olofsström-Blekinge kustbana Exemplet visar hur en kombination av text och illustrationer kan ge en tydlig bild av de alt... 2013
Shared_docicon_object_4
MKB för tillståndsprövning, Hallandsås Exemplet utgörs av hela den MKB till tillståndsprövning av nya tillfälliga tillstånd under b... 2010
Shared_docicon_object_4
Väg 27 Viared-Kråkered, MKB för arbetsplan Exemplet utgörs av den beskrivning av uppföljning som ingår i projektet och vilka parametrar... 2009
Shared_docicon_object_4
Väg 27 Viared-Kråkered, MKB för arbetsplan Exemplet utgörs av den beskrivning av anpassningar av linjedragningar inom korridoren som åt... 2009
Shared_docicon_object_4
Väg 27 Viared-Kråkered, MKB för arbetsplan Exemplet utgörs dels av redovisningen av miljöåtgärder i beskrivningen av nuläget och konsek... 2009
Shared_docicon_object_4
Väg 27 Viared-Kråkered, MKB för vägutredning Exemplet utgörs av hur buller redovisas i kap 5.9. Bedömningen omfattar konsekvenserna både ... 2005
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.