Exempelbanken
MKB och miljöbeskrivningar för infrastrukturprojekt

Exemplen omfattar dels miljöredovisning/MKB i planeringsfasen ”val av lokalisering”, dels MKB och miljöbeskrivning i plan. Exempelbanken innehåller även MKB-exempel från planeringsprocessen innan lagändringarna i Väglagen samt Lagen om byggande av järnväg 2013.

MKB och miljöbeskrivningar innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljöredovisningar för val av lokalisering, MKB:er och miljöbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas här exempel som bedöms som intressanta och håller en bra kvalitet.

Urvalet av exempel görs av Exempelbankens MKB-råd som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen samt med stöd av en samordnande konsult. Trafikverket går ut med upprop en till två gånger per år för att få in rekommendationer av goda exempel till Exempelbankens MKB-modul med målet att publicera ett 10-tal nya goda exempel per år.

Exemplen utgörs av särskilt utpekade upplägg/strukturer eller avsnitt t.ex. metodspecifika delar, moment, aspekter eller underlag. Till varje exempel finns en kommentar som tydliggör vad som utgör exemplet. De fullständiga handlingarna bifogas för att man ska kunna sätta exemplet i sitt sammanhang. Notera dock att Exempelbankens MKB-råd inte tar ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller kvaliteten som helhet på den MKB eller miljöbeskrivning som exemplen utgör en del i.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka efter exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna. Genom att kombinera val i flera rullistor samtidigt, kan sökningen göras snäv.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB och miljöbeskrivning.

Förslag på nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av Exempelbankens MKB-modul genomförs periodvis under året ber vi om överseende med att svar kan dröja.


Sök i MKB

MKB (88 st)

Projektnamn Expertkommentar År
Shared_docicon_object_4
Väg 288 Gimo, MKB för vägutredning Exemplet utgörs av en matris med en jämförande bedömning över studerade alternativ. Matrisen... 2012
Shared_docicon_object_4
Väg 288 Gimo, MKB för vägutredning Exemplet utgörs av redogörelsen av de indirekta och kumulativa effekter som bedöms uppstå. I... 2012
Shared_docicon_object_4
Väg 288 Gimo, MKB för Vägutredning Exemplet utgörs av delar av den samrådsmetod som har använts i uppdraget i form av charetter... 2012
Shared_docicon_object_4
MKB för tillståndsprövning, Hallandsås Exemplet utgörs av den beskrivning av den unika möjligheten som finns i projektet att ta til... 2010
Shared_docicon_object_4
Kompletterande Arbetsplan för bro över Vapelbäcken, E4 Sundsvall (delen ... Exemplet utgörs av den illustration som återfinns på sidan 19 i MKB-dokumentet och som tydli... 2012
Shared_docicon_object_4
Väg 536, Glamhult-Lidhult. MKB för arbetsplan Exemplet utgörs av bilagan Åtgärdsmatris som är en sammanställning över identifierade åtgärd... 2012
Shared_docicon_object_4
Väg 34, Ervasteby-Borensberg, Arbetsplan I kap 4.10 beskrivs alternativa utformningar och åtgärder som studerats i arbetsplanen på et... 2012
Shared_docicon_object_4
Väg 34, Ervasteby-Borensberg, Arbetsplan Exemplet utgörs av upplägget av konsekvensbeskrivningarna i MKB-dokumentet vilket illustrera... 2012
Shared_docicon_object_4
E6.21 Lindholmsmotet Miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan Exemplet visar hur man på ett bra sätt kan ta ett helhetsgrepp på bedömningen av miljöåtgärd... 2010
Shared_docicon_object_4
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln – t... Exemplet visar hur man kan hantera miljöaspekten elektromagnetiska fält i MKB. Det utgörs av... 2010
Shared_docicon_object_4
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln – t... Exemplet visar hur man på ett tydligt sätt kan redovisa organisationen för arbetet med MKB, ... 2010
Shared_docicon_object_4
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln – t... Exemplet visar hur man kan hantera och beskriva de övergripande indirekta och kumulativa eff... 2010
Shared_docicon_object_4
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln – t... Exemplet visar en avgränsning av MKB som redovisar flera olika perspektiv kopplat till avgrä... 2010
Shared_docicon_object_4
Järnvägsplan Skutskär – Furuvik samt arbetsplan väg 76 Del 2 Miljökonsek... Exemplet visar ett illustrativt och överskådligt sätt att i plankartor (sid 16-20) visa vad ... 2011
Shared_docicon_object_4
Vägutredning Skellefteåprojektet – det allmänna vägtransportsystemet i S... Exemplet visar hur man kan arbeta med projektmål i MKB. I avsnitt 2.1 tas ett helhetsgrep... 2011
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.