Exempelbanken
MKB och miljöbeskrivningar för infrastrukturprojekt

Exemplen omfattar dels miljöredovisning/MKB i planeringsfasen ”val av lokalisering”, dels MKB och miljöbeskrivning i plan. Exempelbanken innehåller även MKB-exempel från planeringsprocessen innan lagändringarna i Väglagen samt Lagen om byggande av järnväg 2013.

MKB och miljöbeskrivningar innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljöredovisningar för val av lokalisering, MKB:er och miljöbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas här exempel som bedöms som intressanta och håller en bra kvalitet.

Urvalet av exempel görs av Exempelbankens MKB-råd som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen samt med stöd av en samordnande konsult. Trafikverket går ut med upprop en till två gånger per år för att få in rekommendationer av goda exempel till Exempelbankens MKB-modul med målet att publicera ett 10-tal nya goda exempel per år.

Exemplen utgörs av särskilt utpekade upplägg/strukturer eller avsnitt t.ex. metodspecifika delar, moment, aspekter eller underlag. Till varje exempel finns en kommentar som tydliggör vad som utgör exemplet. De fullständiga handlingarna bifogas för att man ska kunna sätta exemplet i sitt sammanhang. Notera dock att Exempelbankens MKB-råd inte tar ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller kvaliteten som helhet på den MKB eller miljöbeskrivning som exemplen utgör en del i.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka efter exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna. Genom att kombinera val i flera rullistor samtidigt, kan sökningen göras snäv.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB och miljöbeskrivning.

Förslag på nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av Exempelbankens MKB-modul genomförs periodvis under året ber vi om överseende med att svar kan dröja.


Sök i MKB

MKB (88 st)

Projektnamn Expertkommentar År
Shared_docicon_object_4
Vägutredning Skellefteåprojektet – det allmänna vägtransportsystemet i S... Exemplet visar hur man kan göra en åtgärdsanalys enligt Trafikverkets fyrstegsprincip i ett ... 2011
Shared_docicon_object_4
Miljökonsekvensbeskrivning Vägutredning väg 940, delen Rösan-Forsbäck Exemplet visar hur man på ett illustrativt sätt kan arbeta med kartor och illustrationer i M... 2008
Shared_docicon_object_4
Miljökonsekvensbeskrivning Vägutredning väg 940, delen Rösan - Forsbäck Exemplet visar ett illustrativt sätt att redovisa en samlad bedömning av en miljöaspekt. Exe... 2008
Shared_docicon_object_4
Väg E20, Alingsås-Vårgårda, Vägutredning med MKB Exemplet beskriver på ett bra sätt svårigheten att ange konsekvenserna i ett stort projekt m... 2008
Shared_docicon_object_4
Mälarbanan, Barkarby-Kallhäll, Järnvägsplan med MKB Exemplet visar hur bullerfrågorna har hanterats i ett järnvägsprojekt där två nya spår plane... 2010
Shared_docicon_object_4
Mälarbanan, Barkarby – Kallhäll. Järnvägsutredning utställningshandling ... Exemplet utgörs av de två faktarutorna om buller och vibrationer som återfinns på sidorna 78... 2008
Shared_docicon_object_4
E20, delen Gräsnäs trafikplats - Kungsör, Vägutredning med MKB Exemplet utgörs av hur inverkan på landskapsbilden beskrivs. En karaktärisering av landsk... 2004
Shared_docicon_object_4
Väg E20, Alingsås-Vårgårda, Vägutredning med MKB Exemplet utgörs av den sammanfattning av vägutredning och MKB som dokumentet inleds med. Sam... 2008
Shared_docicon_object_4
Väg E 45, Älvängen Stallbacka. Delen Norr Göta – Edet Rasta. Delen Edet ... Exemplet presenterar ett arbetssätt för att beskriva och bedöma påtaglig skada på riksintres... 2008
Shared_docicon_object_4
E18, Björkås- Skutbergsmotet Exemplet utgörs av hur man på ett samlat och kortfattat sätt klargör för metodiken i MKB. ... 2008
Shared_docicon_object_4
Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg – Degerön, Mötestation Jakobshyttan, MKB ... Exemplet utgörs av hur masshanteringen kan redovisas, vilket görs i MKB kapitel 7.15. Vik... 2010
Shared_docicon_object_4
Väg E20, Vägutredning Alingsås-Vårgårda Exemplet visar hur man kan gå tillväga för att redovisa den samlade bedömningen och ett förs... 2008
Shared_docicon_object_4
Ostlänken delsträcka 3 Åby-Linköping Exemplet visar på en kulturmiljöanalys som behandlar de konsekvenser som de tre alternativa ... 2005
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.