Exempelbanken
Vägarkitektur - Alléplantering vid Svenstorp

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041012M3030
Kommun: Lund
År: 0
Kontaktpersoner: Anna Lindell
Övrig information

När Vägverket 1997 ansökte om tillstånd hos länsstyrelsen för att föryngra allén från Igelösa kyrka in mot Svenstorp var beståndet av träd tämligen glest. Av de en gång mäktiga alléerna som ledde vidare mot fornlämningen Sladderhögen återstod endast ett bestånd av hästkastanjer närmast godset. Den övriga vägsträckan kantades av ett fåtal träd, vilka hade decimerats kraftigt av bland annat almsjukan. Restaureringen har inneburit att 22 träd har fällts och stubbfrästs. En dubbelsidig allé av hästkastanj har planterats i västlig riktning från godset och en askallé i östlig riktning från godset fram till Igelösa kyrka. Den väl exponerade allén visar tydligt axeln fram till slottet och framförvarande park. Den nyplanterade allén bidrar till att bibehålla områdets höga kulturvärden och samtidigt ge en vacker färd mellan gods och kyrkby.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.