Exempelbanken
Visa Väg - Introduktion

Syftet med projektet VisaVäg - visualisering av kulturmiljö i vägplanering har varit att ta fram en samling exempel som visar hur kulturmiljön kan kommuniceras i vägplanering med hjälp av visualisering. Detta syfte har påkallats av en diskussion som förts under minst tio års tid. Diskussionen har handlat om behovet av kulturmiljöunderlag som stödjer planering och projektering av vägåtgärder, så att kulturmiljön kan tas tillvara i denna process på ett bättre sätt än vad som sker idag. Diskussionen har förts parallellt med att synen förändrats på vad kulturmiljö är och vilken roll den ska spela i planeringssammanhang. En traditionell syn som präglats av skydds- och bevarandeperspektiv - och där fornlämningar och skyddade områden har stått i fokus - har ersatts av en mer dynamisk helhetssyn på kulturmiljöbegreppet.

Utgångspunkten för projektets arbete är att visuella framställningar har klara fördelar framför textbaserade sådana när det gäller att kommunicera kulturmiljö i planeringssammanhang. Bilder ger en snabbare och mer intuitiv förståelse än text och ger också en mer omedelbar utgångspunkt för diskussion och värdering. Samtidigt är bilder och visuella framställningar lättare att integrera med annat planeringsunderlag som ligger till grund för beslut om vägåtgärder.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.