Exempelbanken
MKB för infrastrukturprojekt

MKB-dokument innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljökonsekvensbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas exempel som bedöms som intressanta och som håller en bra kvalitet. Exemplen utgörs av fullständiga MKB-dokument, delkapitel eller delmoment och syftar till att vara av principiellt intresse.

Kommentarer till varje exempel redogör för vad exemplet syftar till att visa, t ex om det är en lättförståelig sammanfattning eller en transparent konsekvensbedömning.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB.

Urvalet av exempel har gjorts genom diskussioner i Exempelbankens MKB-råd, som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Boverket och MKB-centrum SLU. Rådet har inte tagit ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller MKB kvalitet som helhet som exemplen bygger på.

Nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av kunskapsområdet MKB genomförs under vissa perioder ber vi om överseende att svar kan dröja.


Sök i MKB

Sökresultat (103 st träffar)

Rubrik Expertkommentar År
Väg 721 delen cirkulation väg 721/723 - Industrivägen, Utäng, gång- och cykelväg 2019
Rämshyttetunneln, Bergslagsbanan 2018
Tvärförbindelse Södertörn 2018
E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan - trafikplats Lund Norra 2018
Plan- och miljöbeskrivning för GC väg Strängnäs-Härad 2018
Åmsele ny mötesdriftsplats Om dispens enligt artskyddsförordningen krävs är en fråga som man i samråd med länsstyrelsen... 2018
Ny mötesstation Ombenning Exemplet är en avgränsningstabell, bilaga 1, som redovisar vilka miljöaspekter som behandlas... 2018
E45 Vattnäs-Trunna I MKB till vägplanen används figurer och fotomontage som illustrerar vägförslaget på olika d... 2018
E45 Vattnäs-Trunna Detta naturmiljöavsnitt tar upp många viktiga aspekter kopplat till naturmiljö som ekologisk... 2018
Attarp - förlängning av mötesspår 2018
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.