Exempelbanken
MKB för infrastrukturprojekt

MKB-dokument innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljökonsekvensbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas exempel som bedöms som intressanta och som håller en bra kvalitet. Exemplen utgörs av fullständiga MKB-dokument, delkapitel eller delmoment och syftar till att vara av principiellt intresse.

Kommentarer till varje exempel redogör för vad exemplet syftar till att visa, t ex om det är en lättförståelig sammanfattning eller en transparent konsekvensbedömning.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB.

Urvalet av exempel har gjorts genom diskussioner i Exempelbankens MKB-råd, som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Boverket och MKB-centrum SLU. Rådet har inte tagit ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller MKB kvalitet som helhet som exemplen bygger på.

Nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av kunskapsområdet MKB genomförs under vissa perioder ber vi om överseende att svar kan dröja.


Sök i MKB

Sökresultat (88 st träffar)

Rubrik Expertkommentar År
Väg E16 förbi Yttermalung, samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ Exemplet utgörs av kap. 4.4 Landskapet (s. 23-29) som beskriver förutsättningarna. Dessa bes... 2016
Väg E4, delen Sikeå-Gumboda, miljöbeskrivning Föreliggande exempel utgörs av en miljöbeskrivning. Vanligen förordar Trafikverket att man i... 2016
Väg 56, Hedesunda - Valbo/Gävle vägplan inkl. MKB, samrådshandling, val av lokal... Exemplet utgörs av redovisningen av samlad bedömning (kap. 7.4 Samlad bedömning, s. 86-93),... 2016
Översiktlig design och systemlösning, höghastighetsbana, delen Jönköping - Malmö... Exemplet utgörs av vissa avsnitt i Tekniskt PM Landskap som visar resultat från olika steg i... 2015
Ostlänken, Gerstaberg - Sillekrog Rapporten är ambitiös i sitt upplägg vad gäller både innehåll, bild och layout. Omfattningen... 2015
Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbacken, planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning Exemplet utgörs av redovisningen av val av lokalisering. I kap. 3.2 Val av lokalisering (s.... 2015
Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning inkl. miljöbeskrivning Exemplet utgörs av bedömningsmetodiken och redovisning samt tillämpning av denna. Metodiken... 2015
Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning inkl. miljöbeskrivning Exemplet utgörs av att man i föreliggande miljöbeskrivning tar ett större grepp om åtgärder... 2015
Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbäcken, planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning Exemplet utgörs av avsnitt 2.2.2 Avgränsning av miljöaspekter (s. 11-12). I detta avsnitt re... 2015
Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i vägplan. Exemplet utgörs av en sammanfattning (s. 3-6) som är på en bra nivå i förhållande till åtgär... 2015
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.