Exempelbanken
MKB för infrastrukturprojekt

MKB-dokument innehåller en mängd olika beskrivningar, analyser och bedömningar såväl som bilder och illustrationer. Dessa ska möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som bedöms uppstå när ett infrastrukturprojekt genomförs. För att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljökonsekvensbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas exempel som bedöms som intressanta och som håller en bra kvalitet. Exemplen utgörs av fullständiga MKB-dokument, delkapitel eller delmoment och syftar till att vara av principiellt intresse.

Kommentarer till varje exempel redogör för vad exemplet syftar till att visa, t ex om det är en lättförståelig sammanfattning eller en transparent konsekvensbedömning.

I sökverktyget till höger kan du antingen söka exempel genom fritext eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB.

Urvalet av exempel har gjorts genom diskussioner i Exempelbankens MKB-råd, som utgörs av representanter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Boverket och MKB-centrum SLU. Rådet har inte tagit ställning till sakfrågorna i de enskilda projekten eller MKB kvalitet som helhet som exemplen bygger på.

Nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan. Eftersom förvaltningen av kunskapsområdet MKB genomförs under vissa perioder ber vi om överseende att svar kan dröja.


Sök i MKB

Sökresultat (100 st träffar)

Rubrik Expertkommentar År
Åmsele ny mötesdriftsplats Om dispens enligt artskyddsförordningen krävs är en fråga som man i samråd med länsstyrelsen... 2018
Ny mötesstation Ombenning Exemplet är en avgränsningstabell, bilaga 1, som redovisar vilka miljöaspekter som behandlas... 2018
E45 Vattnäs-Trunna I MKB till vägplanen används figurer och fotomontage som illustrerar vägförslaget på olika d... 2018
E45 Vattnäs-Trunna Detta naturmiljöavsnitt tar upp många viktiga aspekter kopplat till naturmiljö som ekologisk... 2018
Norrbotniabanan Umeå-Dåva Avsnittet i MKB för järnvägsplan beskriver förutsättningarna för ytvatten med underrubrikern... 2017
Jakobshyttan-Degerön Exemplet utgörs av en underlagsrapport till MKB i form av PM buller. Exemplet är lättförståe... 2017
Norrbotniabanan Umeå-Dåva I avsnittet i MKB är det tydligt vilka åtgärder som ska utföras och vad som avses med begrep... 2017
Norrbotniabanan Umeå-Dåva Exemplet är från en MKB till järnvägsplan där figur 5.1.1 visar vilka aspektområden som utgj... 2017
Norrbotniabanan Umeå-Dåva MKB-dokumentets kulturmiljöavsnitt beskriver förutsättningarna i området kortfattat och på e... 2017
Åmsele ny mötesdriftsplats Rapporten är ett underlag för MKB. Det är ett bra exempel på hur redovisningen av resultatet... 2017
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.