Exempelbanken
MKB för infrastrukturprojekt

I samband med planering för Infrastruktursprojekt tas det fram miljöbeskrivning med MKB, alternativt en miljöbeskrivning. Handlingarna som tas fram innehåller olika beskrivningar, analyser och bedömningar som syftar till att det ska vara möjligt att sprida idéer, ge inspiration samt öka kvaliteten i de miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbeskrivningar som Trafikverket beställer, redovisas exempel som bedöms som intressanta och som håller bra kvalitet. Exemplen utgörs av fullständiga MKB-Dokument, delkapitel eller delmoment och syftar till att vara av principiellt intresse.

Kommentarer till varje exempel redogör för vad exemplet syftar till att visa, t.ex om det är en lättförståelig sammanfattning eller en transperent konsekvensbedömning.

I Sökverktyget till höger kan du antingen söka exempel genom fritext, eller få vägledning genom nyckelorden i rullistorna.

Under dokumentfliken överst på sidan finner du andra vägledande dokument avseende MKB.

Under 2024 pågår ett arbete med att lägga in nya exempel. Dessa väljs ut av en särskild arbetsgrupp med miljöspecialister på Trafikverket, efter upprop till bland annat länsstyrelser och konsulter.

Nya exempel eller synpunkter på befintligt material mottages mycket tacksamt. Kontaktuppgifter återfinns under fliken kontakter överst på sidan.


Sök i MKB

Sökresultat (103 st träffar)

Rubrik Expertkommentar År
Väg 721 delen cirkulation väg 721/723 - Industrivägen, Utäng, gång- och cykelväg 2019
Rämshyttetunneln, Bergslagsbanan 2018
Tvärförbindelse Södertörn 2018
E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan - trafikplats Lund Norra 2018
Plan- och miljöbeskrivning för GC väg Strängnäs-Härad 2018
Åmsele ny mötesdriftsplats Om dispens enligt artskyddsförordningen krävs är en fråga som man i samråd med länsstyrelsen... 2018
Ny mötesstation Ombenning Exemplet är en avgränsningstabell, bilaga 1, som redovisar vilka miljöaspekter som behandlas... 2018
E45 Vattnäs-Trunna I MKB till vägplanen används figurer och fotomontage som illustrerar vägförslaget på olika d... 2018
E45 Vattnäs-Trunna Detta naturmiljöavsnitt tar upp många viktiga aspekter kopplat till naturmiljö som ekologisk... 2018
Attarp - förlängning av mötesspår 2018
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.