Exempelbanken
TRAST - Trafikstrategi för Västerviks kommun

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140619H3800
Kommun: Västervik
År: 2013
Kontaktpersoner: Kristina Hörnqvist
Dokument Trafikstrategi för Västervik
Länkar Västerviks kommun
Ingress

Kommunstyrelsen i Västerviks kommun beslutade i oktober 2007 att starta översiktsplanearbetet, ÖP 2025. De förberedande arbetena har lett till att man i februari 2011 tog beslut om ett upplägg med en huvuddel och flera tematiska tillägg, där trafikstrategi utgör ett tillägg. Trafikstrategin är framtagen av Trivector Traffic och inbegriper nulägesanalys, målformuleringar och indikatorer samt framtida strategier för respektive trafikslag. Trafikstrategin är framtagen utifrån TRAST och TRAST-guiden.

Beskrivning

Utgångspunkterna för denna trafikstrategi är de mål – nationella, regionala och lokala – som rör transportsystemet. Till de nationella målen hör bland annat de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen. De kommunala mål som rör transportsystemet är i Västerviks kommun främst målen i Översiktsplan 2025. Fokus har även legat på TRAST:s olika aspekter på transportsystemet. Dessa aspekter är stadens karaktär, trafiksystem, resbehov/trafikens omfattning, tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet och miljöpåverkan. Trafikstartegin innehåller en rad olika mål fram till 2025 som rör transportsystem, trafikens omfattning, tillgänglighet, trafiksäkerhet samt miljöpåverkan och hälsa.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.