Exempelbanken
MKB - Tvärförbindelse Södertörn


ID-nummer: 191008-4938
Län: Stockholms län
År: 2017
Kontaktpersoner: Kaisa Malmqvist
Dokument Begreppslista
Fördjupad kulturarvsanalys
Ingress

Projektet Tvärförbindelse Södertörn är planeringen av en ny väg över norra Södertörn mellan E4/E20 och väg 73. Den fördjupade kulturarvsanalysen är ett underlag för lokalisering av Tvärförbindelse Södertörn inom den norra korridoren och utgör ett underlag för den Fördjupade landskapsanalysen, Gestaltningsprogrammet, Miljökonsekvensbeskrivningen och Vägplanen. Rapporten innehåller en beskrivning och analys av landskapets utveckling från förhistoria till nutid.

Beskrivning

En fördjupad kulturarvsanalys som på slutet har med en begreppslista (sida 43) som ökar läsbarheten och förståelsen för rapporten.Begreppslistan är kortfattad och enkel med tydliga beskrivningar av begreppens innebörd.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.