Exempelbanken
MKB - Tvärförbindelse Södertörn


ID-nummer: 191212-4950
Län: Stockholms län
År: 2017
Kontaktpersoner: Kaisa Malmqvist
Dokument Fördjupad kulturarvsanalys
Ingress

Projektet Tvärförbindelse Södertörn är planeringen av en ny väg över norra Södertörn mellan E4/E20 och väg 73. Den fördjupade kulturarvsanalysen är ett underlag för lokalisering av Tvärförbindelse Södertörn inom den norra korridoren och utgör ett underlag för den fördjupade landskapsanalysen, gestaltningsprogrammet, miljökonsekvensbeskrivningen och vägplanen. Rapporten innehåller en beskrivning och analys av landskapets utveckling från förhistoria till nutid.

Beskrivning

En fördjupad kulturarvsanalys med fina illustrationer och bra struktur som fångar läsaren och gör kulturmiljöaspekterna lättförståeliga. Följande gör rapporten särskilt intressant: - Den inledande redovisningen av syfte, tillvägagångssätt och bedmningsgurnder ger läsaren god förståelse för vad som har gjorts och varför. - rapporten förklarar "varför det ser ut som det gör just här" ända från stenålder till nutid - först på övergripande nivå och sedan för olika delsträckor. - genomgående tydliga och förklarande figurer (kartor och fotografier) som visar de bärande karaktärerna i landskapet och de historiska processer och samhällsförändringar som lett fram till dagens landskap vilket ger en större förståelse till texterna. Vägkorridoren finns med i kartorna, vilket förenklar förståelsen av vad den kan innebära med hänsyn till de bärande karaktärer som speglar olika tidsepoker och den historiska utvecklingen. - delsträckorna är beskrivna enligt samma struktur och det är enkelt att följa beskrivningen av de olika områdena inom delsträckorna. - I sammanfattande faktarutor redogörs för områdenas värdebärande karaktärsdrag, känslighet och rekommendationer vid lokalisering av en väg. - rekommendationerna ger både förslag på åtgärder för att undvika och minimera intrånget på kulturmiljöerna samtidigt som de föreslår hur vissa strukturer kan stärkas.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.