Exempelbanken
Planeringsverktyg för gator och vägar

"Trafik för en Attraktiv Stad", TRAST, är en handbok med syfte att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik. Hanteringen av trafikfrågorna utgör en integrerad del av översiktsplaneringen i kommunen.

För övergripande trafikplanering i tätort har TRÅD, utgiven 1982 blivit föråldrad, och TRÅD har inte längre status av råd. Skriften "Lugna gatan!" har delvis ersatt TRÅD, men i Lugna gatan saknas en heltäckande behandling av intressen i tätortsmiljöerna, vilket ger risk för att viktiga frågor kommer på undantag.

TRAST baseras på senare tids forskning och utveckling avseende tätortsfrågor. Målet är att handboken ska bidra till att

  • Öka förståelsen mellan olika yrkesgrupper.
  • Förtydliga sammanlänkningen mellan översiktsplanering och hantering av trafikfrågor.
  • Ge vägledning i hur man kan väga samman kvaliteter som konkurrerar.
  • Visa hur stadens utveckling kan stödjas med en avvägd hantering av trafikfrågor.

Handboken kan tillämpas såväl vid nyplanering som vid åtgärder i befintlig miljö. TRAST är ett hjälpmedel för i första hand kommunerna och är inte tvingande. Övergripande hantering av trafikfrågor utanför tätort ingår inte i TRAST.

TRAST består av två delar, dels en inledande del om förhållningssätt och processen att ta fram en trafikstrategi, dels en del som redovisar metoder för hur man kan ta fram det planeringsunderlag som behövs och hur olika kvaliteter kan värderas.

TRAST är nära knutet till utformningsråden "Vägar och gators utformning", VGU. Målgrupper är väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Utformningsråden bygger på den funktion som eftersträvas med avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö oberoende av vem som är väghållare.

TRAST och VGU ska uppfattas som sammanhörande delar. I det praktiska arbetet kommer man också att behöva växla mellan dessa båda verktyg. Gaturumsbeskrivningen anger kopplingen mellan planeringsråden och utformningsråden.

Verktygen avses bidra till en utveckling i enlighet med arkitektur-, miljö- och transportpolitiska mål. De utgör en av grundförutsättningarna för att infrastrukturen i både tätort och på landsbygden ska kunna förändras i riktning mot ett uthålligt samhälle.

TRAST och VGU finns i digital form att hämta på adressen: http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Trafik-for-en-attraktiv-stad/Rapporter-om-TRAST">TRAST , samt http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Utformning-av-vagar-och-gator/Vagar-och-gators-utformning">VGU Planerings- och utformningsråden ges också ut i tryckta versioner.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.