Exempelbanken
Planeringsverktyg för gator och vägar

Vägar och gators utformning – VGU är ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som givits ut av Vägverket och Svenska Kommunförnundet. Målgrupper för VGU är väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Utformningsråden bygger på den funktion som eftersträvas med avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö oberoende av vem som är väghållare.

TRAST och VGU ska uppfattas som sammanhörande delar. I det praktiska arbetet kommer man också att behöva växla mellan dessa båda verktyg. Gaturumsbeskrivningen anger kopplingen mellan planeringsråden och utformningsråden.

De nya verktygen avses bidra till en utveckling i enlighet med arkitektur-, miljö- och transportpolitiska mål. De utgör en av grundförutsättningarna för att infrastrukturen i både tätort och på landsbygden ska kunna förändras i riktning mot ett uthålligt samhälle.

TRAST och VGU finns i digital form att hämta på adressen   http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Trafik-for-en-attraktiv-stad/Rapporter-om-TRAST">TRAST , samt http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Utformning-av-vagar-och-gator/Vagar-och-gators-utformning">VGU Planerings- och utformningsråden ges också ut i tryckta versioner.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.