Exempelbanken
VGU Tätort - Korsnings- och sträckåtgärder i Katrineholms centrum

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020627D222
Kommun: Katrineholm
Väg nr./Gatunamn: Storgatan
År: 2000
Kommentarer

God hastighetsreduktion har uppnåtts. Observera att några av övergångsställen inte har skyltats och markerats, varför de formellt inte är övergångsställen. Beträffande detaljutformning av övergångsställen för funktionshindrade se VGU Korsningar moment 7.4.1

Övrig information

Objektet är ett av VMN:s demonstrationsprojekt i samarbete med kommuner. Utvärdering finns i VTI meddelande 930-2002, Demoprojekt Region Mälardalen. Rapporten finns under Dokument i menyraden överst på sidan. Närmare upplysning om objektet lämnas av Katrineholms kommun, tel 0150-570 00.

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 40 20
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 47 28
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 14
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 20
Buller ekv. nivå dB (A) 68 67
ÅDT fordon 6 000 5 500
Vägbredd (m) 12.0 5.5
ÅDT tung trafik 315 145
Högsta tillåten hastighet (km/t) 30 30
Mätår ÅDT 2000 2001
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Åtgärd på Storgatan mellan Bievägen och Tingshusgatan. Storgatan är uvudgata i nära anslutning till järnvägsstationen. Stor andel tung genomfartstrafik. Mycket korsande GC-trafik med mål förutom vid järnvägsstationen även centrum på andra sidan järnvägsom

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Korsningarna Storgatan/Bievägen och Storgatan/Tingshusgatan upphöjdes. Särskild gatsten lades i korsningarna och körfälten avsmalnades till att bli endast 5,5 meter tillsammans. På mellanliggande sträcka vidtogs hastighetsdämpande åtgärder, såsom en avsma

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Minskade fordonsflöden, speciellt för den tunga trafiken som halverades. Motorfordonens medelhastighet sjönk från 40 km/h till 20 km/h. Medelhastigheten i de upphöjda korsningarna sjönk till 17-18 km/h. De utförda bullermätningarna visar på en ökad nivå

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.