Exempelbanken
VGU Tätort - Korsnings- och sträckåtgärder i Katrineholms centrum

Efter: Åtgärdens västra anslutning utgörs av korsningen Storgatan/Bievägen.<BR>Området är upphöjt och stenlagt. Hajtänder i vit gatsten.
ÖG vid västra anslutningen.<BR>Avsmalning vid passage samt ÖG i vit gatsten och pollare med belysning.
Före: Korsningen Storgatan/Bievägen. <BR>Riktning norrut.
Efter: Korsningen Storgatan/Tingshusgatan. <BR>Riktning mot järnvägsstationen.
Efter: Korsningen sett från Bievägen.
Före: Storgatan i riktning österut.
Efter: Storgatan riktning österut
Efter: Korsningen Storgatan/Bievägen.<BR> Riktning mot NV.
Närbild på ÖG
Efter: Åtgärdens västra anslutning utgörs av korsningen Storgatan/Bievägen.<BR>Området är upphöjt och stenlagt. Hajtänder i vit gatsten.
Efter: Åtgärdens västra anslutning utgörs av korsningen Storgatan/Bievägen.
Området är upphöjt och stenlagt. Hajtänder i vit gatsten.

ID-nummer: 020627D222
Kommun: Katrineholm
Väg nr./Gatunamn: Storgatan
År: 2000
Kontaktpersoner:
Kommentarer

 God hastighetsreduktion har uppnåtts. Observera att några av övergångsställen inte har skyltats och markerats, varför de formellt inte är övergångsställen. Beträffande detaljutformning av övergångsställen för funktionshindrade se VGU Korsningar moment 7.4.1

Övrig information

Objektet är ett av VMN:s demonstrationsprojekt i samarbete med kommuner. Utvärdering finns i VTI meddelande 930-2002, Demoprojekt Region Mälardalen. Rapporten finns under Dokument i menyraden överst på sidan.
Närmare upplysning om objektet lämnas av Katrineholms kommun, tel 0150-570 00.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 30 30
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 40 20
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 47 28
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 14
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 20
Buller ekv. nivå dB (A) 68 67
ÅDT fordon 6 000 5 500
Vägbredd (m) 12.0 5.5
ÅDT tung trafik 315 145
Mätår ÅDT 2000 2001
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Åtgärd på Storgatan mellan Bievägen och Tingshusgatan. Storgatan är uvudgata i nära anslutning till järnvägsstationen. Stor andel tung genomfartstrafik. Mycket korsande GC-trafik med mål förutom vid järnvägsstationen även centrum på andra sidan järnvägsområdet. Problem är höga hastigheter och bred gata att korsa för oskyddade trafikanter, men även estetiska brister.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Korsningarna Storgatan/Bievägen och Storgatan/Tingshusgatan upphöjdes.
Särskild gatsten lades i korsningarna och körfälten avsmalnades till att bli endast 5,5 meter tillsammans. På mellanliggande sträcka vidtogs hastighetsdämpande åtgärder, såsom en avsmalning från 12 meters till 7,5 meters gatubredd. Upplevelsen av avsmalningen förstärks genom smågatssten i körfälten och storgatsten mellan och utanför körfälten

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Minskade fordonsflöden, speciellt för den tunga trafiken som halverades. Motorfordonens medelhastighet sjönk från 40 km/h till 20 km/h. Medelhastigheten i de upphöjda korsningarna sjönk till 17-18 km/h.
De utförda bullermätningarna visar på en ökad nivå i anslutning till upphöjningarna. Något som kompenseras av en lägre nivå på övriga sträckan till följd av de lägre hastigheterna.
Separeringsgraden förbättrades för både gående och cyklister. Risken för dödlig skada minskade i storleksordningen 80% i de två korsningarna och åtminstonde ca 30% på övriga delen av den åtgärdade Storgatan.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.