Exempelbanken
VGU Tätort - Nyköping. 3-D målad cirkulationsplats

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020627D223
Kommun: Nyköping
Väg nr./Gatunamn: Gasverksvägen-Husarvägen
År: 2001
Kommentarer

Lämplig plats för en mindre enkel cirkulationsplats. Utformningen medger ett "rakt" körspår och därmed måttlig hastighetsreduktion. Rondellen kan vara svår att upptäcka vid snö. Den har senare kompletterats med "rotationsskylt".

Övrig information

Närmare ypplysning om objektet lämnas av Nyköpings kommun, tel 0155-24 80 00 samt Peter Linnskog, Vägverket, tel 016-15 70 94. Objektet är ett av VMN:s demonstrationsprojekt i samarbete med kommuner. Utvärdering finns i VTI meddelande 949-2003, Åtgärder på det kommunala vägnätet i fem tätorter. Rapporten finns under Dokument i menyraden överst på sidan.

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 37 35
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 46 46
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 37
Buller ekv. nivå dB (A) 54 54
ÅDT fordon 3 000 2 850
Vägbredd (m) 15.0 8.0
ÅDT tung trafik 210 170
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 2001 2001
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Korsningen Gasverksvägen-Husarvägen ligger i industriområdet Kungshagen. Korsningen är byggd efter en väl tilltagen standard med körbanebredder på mellan 10 och 20 m. I anslutning till korsningen ligger industrifastigheter med asfaltytor i direkt anslutni

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Korsningen tydliggörs genom att kantsten sätts i körbanekant i korsningskurvorna. Körbanebredderna har minskats till mellan 8 och 15m inkl mittrefug.I korsningens mitt målas en cirkulationsplats med s k 3D-teknik. Åtgärderna syftar till att skapa en tydli

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Före-och Eftermätningar med avseende på hastighet, flöden, trafikantbeteenden, samspel mellan trafikantgrupper, framkomlighet, säkerhet etc finns att läsa i rapport från VTI. Trots att rondellen endast består av en svag överhöjning och 3D-målning med mark

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.