Exempelbanken
VGU Tätort - Nyköping. 3-D målad cirkulationsplats

Invigning
Korsningen och cirkulationen sedd från bilförarperspektiv.
Bilden försöker fånga 3-D-upplevelsen.
Rondellen som casinohjul!?
Nyköping, översiktkarta.
Gasverksvägen-Husarvägen, målad cirkulationsplats enl 3-D-teknik.
Skojfriska personer har gjort om rondellen till casinohjul.
Invigning
Invigning

ID-nummer: 020627D223
Kommun: Nyköping
Väg nr./Gatunamn: Gasverksvägen-Husarvägen
År: 2001
Kontaktpersoner:
Kommentarer

Lämplig plats för en mindre enkel cirkulationsplats. Utformningen medger ett "rakt" körspår och därmed måttlig hastighetsreduktion. Rondellen kan vara svår att upptäcka vid snö. Den har senare kompletterats med "rotationsskylt".     

Övrig information

Närmare ypplysning om objektet lämnas av Nyköpings kommun, tel 0155-24 80 00 samt Peter Linnskog, Vägverket, tel 016-15 70 94.
Objektet är ett av VMN:s demonstrationsprojekt i samarbete med kommuner. Utvärdering finns i VTI meddelande 949-2003, Åtgärder på det kommunala vägnätet i fem tätorter. Rapporten finns under Dokument i menyraden överst på sidan.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 37 35
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 46 46
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 37
Buller ekv. nivå dB (A) 54 54
ÅDT fordon 3 000 2 850
Vägbredd (m) 15.0 8.0
ÅDT tung trafik 210 170
Mätår ÅDT 2001 2001
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Korsningen Gasverksvägen-Husarvägen ligger i industriområdet Kungshagen. Korsningen är byggd efter en väl tilltagen standard med körbanebredder på mellan 10 och 20 m. I anslutning till korsningen ligger industrifastigheter med asfaltytor i direkt anslutning till gatan. Följde blir att korsningen blir mycket stor och svåröverskådlig. Korsningen är olycksdrabbad. Biltrafikmängderna har inte uppmätts men uppskattas till 3 000 - 5 000 fordon per vardagsmedeldygn på båda gatorna.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Korsningen tydliggörs genom att kantsten sätts i körbanekant i korsningskurvorna. Körbanebredderna har minskats till mellan 8 och 15m inkl mittrefug.I korsningens mitt målas en cirkulationsplats med s k 3D-teknik. Åtgärderna syftar till att skapa en tydligare korsning, att dämpa hastigheterna och att pröva ny teknik.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Före-och Eftermätningar med avseende på hastighet, flöden, trafikantbeteenden, samspel mellan trafikantgrupper, framkomlighet, säkerhet etc finns att läsa i rapport från VTI. Trots att rondellen endast består av en svag överhöjning och 3D-målning med markering av mittpunkten i form av en kon, fungerar cirkulationstrafiken i korsningen.
Enligt observationer tangerar drygt en tredjedel av besökarna i någon grad cirkulationsplatsen, men enligt utvärdering av åtgärden har hastigheterna dämpats, korsningen blivit tydligare och den medföljande väjningsplikten skapar mindre osäkerhet hos trafikanterna.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.