Exempelbanken
VGU Tätort - Fartdämpande åtgärder vid övergångsställen

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020723F260
Kommun: Eksjö
Väg nr./Gatunamn: Väg 33
År: 2002
Kontaktpersoner: Lotta Olsson
Kommentarer

Se även VGU Sektion tätort - gaturum, kapitel 11 Farthinder och Korsningar, kapitel 7 Detaljutformning, avsnitt GC-korsning

Övrig information

Objektet omfattar 2 ÖG och dessutom en hastighetssänkande utbyggnad vid en GC-utfart beläget väster om de två aktuella ÖG. ÖG närmast Eksjö = nr. 97, ÖG närmast Mariannelund = nr. 98. Sökord: Sektion tätort - gaturum; Korsningar; Väg- och gatuutrustning

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 54 46
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 63 56
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 55 47
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 65 55
ÅDT fordon 2270 2270
Vägbredd (m) 9
ÅDT tung trafik 310 310
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 1998 1998
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Långsträckt samhälle med i princip bara genomfartstrafik på nationell stamväg. Det är otydligt vad som är början och slut på samhället, vilket gör att trafikanter inte saktar farten. Uppmätta medelhastigheter och 90:e percentiler är från ÖG nr 98.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Avsmaling och sidoförskjutning. Övergångsställena är avsmalnade och före och efter finns refuger för att åstadkomma en sidoförskjutning för att tvinga bilister till lägre hastighet. Avsmalningarna är 5 meter och refugerna ligger minst 15 meter ifrån, men

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Hastigheten är lägre, framför allt på den tunga trafiken. Synbarheten, dvs. att man ser övergångsstället, har ökat. Refuger och avsmalningar gör att samhället syns mer. Eftermätningar från ÖG, nr 98.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.