Exempelbanken
Vägarkitektur - Yttre Ringvägen i Malmö

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060313M3005
Kommun: Malmö stad
År: 0
Kontaktpersoner: Rune Mårtensson
Övrig information

Yttre Ringvägen har tre funktioner: anslutning till Öresundsbron, att leda och fördela trafiken från de stora vägarna in mot Malmö samt att avlasta Inre Ringvägen från trafik. Det är en storskalig transportkorridor, men stora ansträngningar har gjorts för att den ändå ska smälta väl in i jordbrukslandskap och kulturmiljöer. Detta är några av de arkitektoniskt mest intressanta delarna: Kronetorp trafikplats Trafikplatsen är nedskuren lågt i landskapet vilket ger en minimal påverkan på landskapsbilden. Mellan vägarna och ramperna kommer de planterade växterna att på sikt bilda en sammanhängande grönstruktur mellan Burlöv och Åkarp. Erosionsskyddet på vägslänterna i trafikplatsen är klädda med röd dalbygranit. Ekodukt i Burlöv Vid Burlöv, där motorvägen ligger mellan Burlövs egnahem och Burlövs kyrkby har landets bredaste ekopassage på bro, en 38 meter bred ekodukt, byggts. Förutom att fungera som en passage för djur och människor betyder den att man kan se över till det andra området. På bron går en smal grusad enskild väg med en pilallé, gräsytor och planteringar på ömse sidor. Passagen vid Sege å. Bron över ån har gjorts så bred som 71 m för att främja det rörliga friluftslivet och göra det möjligt att gå och cykla utmed vattendragen i Malmös närområde. Stora kvantiteter överskottsmassor, över en halv miljon kbm, från vägbygget har använts till landskapsutformning och till miljöskyddsåtgärder. Segeåns dalgång har byggts på norr om ån för att framhäva dalgången och tona ned vägen. Massorna har lagts upp något högre än järnvägen som passerar över Yttre Ringvägen, för att landskapet ska utgöra den högsta punkten i omgivningen. Slutresultatet är ett landskap som fått nya former närmast vägen, det vi kan se är brukad åker som faller väl in i dalgången i övrigt.. Fredriksbergs trafikplats. Trafikplatsen ligger i ett öppet åkerlandskap i en markant stigande slänt mot Oxieplatån. Väg E 6 passerar under väg E 65, som bibehåller sitt nuvarande höjdläge. Träd- och buskplanteringar är sparsamma och låga för att inte bryta den nuvarande siluetten i landskapet där gravhögarna Ohrhögen och Galgbacken ska vara de dominerande. Petersborg trafikplats Trafikplatsen är utformad som ett fullständigt klöverblad med en liten damm inne i varje avfart. Inspirationen till den strikta och moderna barockliknande utformningen har varit de intilliggande gårdarna Katrinetorp och Petersborg som har barockliknande trädgårdar. Broar Utformningen av broarna är resultatet av en nordisk arkitekttävling. Alla broar, förutom en ekodukt i Burlöv, följer ett koncept där det vinnande förslaget innebar att broarna gjorts öppna och luftiga, strikt utformade med dolda landfästen. Vägen invigdes den 17 juni 2000. Längd 16,3 km fram till avfarten mot Trelleborg samt ytterligare 8 km till landfästet för Öresundsbron. 48 broar, 7 trafikplatser. Övriga vägar 41 km.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.