Exempelbanken
Vägarkitektur - Bärbyleden II

Trafikplats Röbo, stenformationerna i sidoområdet speglar Uppsalaåsen som vägen skär igenom.
Bullerskärm och vegetation avgränsar lokalgatan mot Bärbyleden.
Vägrummet med gång- och cykelbro i förgrunden.
Trafikplats Röbo.
Trafikplats Röbo, stenformationerna i sidoområdet speglar Uppsalaåsen som vägen skär igenom.
Trafikplats Röbo, stenformationerna i sidoområdet speglar Uppsalaåsen som vägen skär igenom.

ID-nummer: 050607C3014
Kommun: Uppsala
År: 0
Kontaktpersoner:
Övrig information

Fortfarande är domkyrkans torn det första en bilist som kommer norrifrån ser av Uppsala. Att den siktlinjen skulle behållas ostörd var en av utgångspunkterna när Bärbyleden II skapades. Bärbyleden II utgör den sista länken av kringfartsleden mellan nuvarande E 4 och väg 55, runt norra Uppsala. Huvudsyftet med leden är att avlasta centrala Uppsala och Luthagsesplanaden, både vad gäller extern och intern trafik.

Vid anslutningen till E 4 har en cirkulationsplats placerats ovanpå den nedschaktade vägen. På slätten ligger vägen företrädesvis lågt för att sedan höja sig över väg 272, med på- och avfartsramper i båda riktningarna. Längs leden har ett antal passager skapats både som broar och tunnlar. Redan i tidiga skeden, bland annat i MKB:n, har stor vikt lagts på vägens inpassning i det öppna slättlandskapet, dess möte med Fyrisån, Uppsalaåsen och vägens förhållande till stadens strukturer.

Kraftledningen som tidigare dominerade hela parkrummet är idag nergrävd. Planteringar förstärker den optiska ledningen för trafikanten.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.