Exempelbanken
Vägarkitektur - Estetisk, samt generellt användbar träbro

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041229H3057
Kommun: Hultsfred
År: 2005
Kontaktpersoner: Anna Karlsson
Övrig information

Den nya bron ska uppföras ungefär 20 m söder om den nuvarande brons placering. Läget gör att trafikanter kan se och uppleva bron innan den passeras. Bron utformas som en hängverkskonstruktion, med vass vinkel i falurödmålat trä. Slanka dimensioner är möjliga då denna klassiska brotyp väl tar tillvara träets bäregenskaper. Landfästena är täckta i granit för att bättre knyta an till miljön. Vägverkets standardräcke i mörkgrått stål kompletteras med horisontella rör, samt kraftiga trälimstolpar. Användning av standardräcket underlättar drift- och underhållsarbetet. Brons spännvidd är 13,8 m. En seperat GC-väg förläggs söder om bilvägen och får en egen bro med förspända limträbalkar och liknande träräcke som bilbron. Farbanan är i trä. Den nuvarande brons fästen kommer att användas här. Trafiksäkerheten förhöjs i och med separeringen, samt att båda broar och omgivande miljö får högre estetiskt värde. Miljön runt stränderna och bron ska behållas frodigt grönskande, med tanke på estetik och erosion. Dock, för att ej skymma bron, ska inga stora träd planteras i dess närhet. Elementen till konstruktionen förfabriceras så monteringen underlättas. Se vidare: http://www.vv.se/vagarkitektur/trabro_over_virserumsan/index.htm

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.