Exempelbanken
VGU Tätort - GC-väg Abbekås

Efter: Innom tätbebyggt område
Efter: Utanför byn
Före
Före
Före
Efter
Efter
Före
Efter: Innom tätbebyggt område
Efter: Innom tätbebyggt område

ID-nummer: 060705M3281
Kommun: Skurup
Väg nr./Gatunamn: 9
År: 0
Kontaktpersoner: Rune Mårtensson
Kommentarer

 Intressant lösning för att få en säkrare och tryggare trafikmiljö. Det symmetriska rörräcket på landsbygdsdelen ger ett säkert skydd för de oskyddade och räckestypen är slät även mot cykelbanan. I snörika trakter kan pollare vara utsatta vid ex.vis snöröjning. Beträffande detaljutformning av övergångsställen för funktionshindrade se VGU Korsningar avsnitt 7.1. 

Övrig information

Objektnummer 50021, Skåne

Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Sektion tätort - gaturum

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Väg 9 som går genom Abbekås var ej cykel- och gångvänlig. Cyklister och fotgängare gick helt oskyddade längs med vägen.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Cykelväg skilld från fordonstrafik, upphöjd vägmitt för sänkt hastighet innom tätbebyggt område.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Utanför tätorten har en cykelväg skapats och skärmats av m.h.a. vägräcken. Innom tätbebyggt område har en cykelväg skapats som skyddas med pollare. Vägens mitt inne i Abbekås är upphöjd för att få trafik att hålla lägre hastigheter.

Som resultat blev det trevligare att vistas inne i byn, fotgängare/cyklister känner sig säkrare och bilister håller lägre hastigheter.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.