Exempelbanken
VGU Tätort - Tillgänglighetsanpassning av busshållplats och övergångsställe

Övergångsstället mellan busshållplatserna har anpassats för funktionshindrade.
Busshållplats som anpassats för funktionshindrade.
Tillgänglighetsanpassad busshållplats med pållare vid övergångsställe i förgrunden.
Pållare vid övergångsställe anpassat för funktionshindrade. Pilen anger gångriktning över övergångsstället och de två strecken anger att det är två körbanor.
Höjden på kantstenen är anpassad till bussarnas golvhöjd.
Övergångstället har inramats med storgatsten för att uppnå en hastighetsdämpande effekt.
Blindskrift på pållare vid övergångsstället.
Taktila och kontrasterande plattor underlättar för synskadade.
Övergångsstället har försetts med kontrasterande plattor, pållare och fasad kant mot körbanan.
Övergångsstället mellan busshållplatserna har anpassats för funktionshindrade.
Övergångsstället mellan busshållplatserna har anpassats för funktionshindrade.

ID-nummer: 070102AB3343
Kommun: Vaxholm
Väg nr./Gatunamn: väg 1003
År: 2006
Kontaktpersoner: Iraj Oraji
Kommentarer

 God detaljutformning. Markering för övergångsstället borde kanske utökas så att den även ommfattar den nivåfria delen av övergångsstället. Beträffande lämpliga ramplängder vid platågupp för att nå önskvärd hastighetsreduktion se VGU Tätort Tabell 11-2.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Vägbredd (m) 7 7
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Hållplatsen var ej anpassad för funktionshindrade. Hållplatsen ligger på vägsträcka med höga hastigheter och dessutom var hållplatserna placerade enligt vänstertrafik (hållplats placerad före korsning).

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Hållplatserna har ny placering och ligger på 'rätt' sida om korsningen. Hållplatserna är tillgänglighetsanpassade med taktila plattor, höjd kantsten och kontrastmarkering.
Ett övergångsställe är byggt, också det anpassat för funktionshindrade; något avsmalnat och inramat med storgatsten för en hastighetsreducerande effekt.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Hållplatserna är anpassade för funktionshindrade. Ombyggnationen har även resulterat i förbättrad framkomlighet och tillgänglighet samt i ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.