Exempelbanken
VGU Tätort - Upphöjd gång- och cykelpassage på lokalgata med busstrafik

Gåsahalsvägen efter ombyggnad. Här ser man avfasningen när man kör ner från övergången.
Gåsahalsvägen efter ombyggnad. Här är bilden tagen i samma riktning som bilden som visas före ombyggnaden.
Gåsahalsvägen före ombyggnad (platsen som det avser ligger i den övre delen av bilden)
Gåsahalsvägen efter ombyggnad. Gång- och cykelvägens utformning när man korsar vägen (ramp för rullstolar och kantmarkering för synskadade).
Gåsahalsvägen efter ombyggnad. Här ser man avfasningen när man kör ner från övergången.
Gåsahalsvägen efter ombyggnad. Här ser man avfasningen när man kör ner från övergången.

ID-nummer: 070131M3350
Kommun: Ängelholm
Väg nr./Gatunamn: Gåsahalsvägen
År: 2006
Kontaktpersoner: Ann-Kristin Wiinberg Tommy Wiberg
Kommentarer

 Intressant lösning med gupp enbart mot färdriktningen vilket minskar obehagen för bla kollektivtrafiken. Beträffande lämpliga ramplängder för att nå önskvärd fartreduktion se VGU Tätort tabell 11-2.

Övrig information

Hastighetsmätningen är gjord ca 50 m öster om övergången (både innan och efter utförd åtgärd).

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 47 35
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 58 (85 percentil) 44 (85 percentil)
ÅDT fordon 1000 850
Mätår ÅDT 2005 2006
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Gåsahalsvägen korsas av en gång- och cykelväg (skyltat övergångsställe för fotgängare). Korsningen är på en raksträcka. Fordon på Gåsahalsvägen lämnade sällan gående företräde. Cyklister hade cykelfållor som de skuller passera.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Korsningen har höjts upp och handikappanpassats (ramp för rullstolar och markerad kant för synskadade). Den är fortfarande skyltad som övergångsställe. Cykelfållorna har tagits bort. Upphöjningen har gjort så att fordon har väjning mot övergången. Fordon på Gåsahalsvägen möts först av en tvär ramp och därefter avfasas guppet ut på en längre sträcka (ca 5 m). Upphöjningen är +10cm och den tvära ramplängden på ca 0.60m.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Övergången upplevs positivt för oskyddade trafikanter. Kollektivtrafiken har problem om det bir för branta gupp/ramper. Denna utformning har kollektivtrafiken accepterat och tycker den är bra, då den enbart får en tvär höjd upp och därefter är avfasningen på en längre sträcka.

Viss okynneskörning på motsatt körbana har noterats. För att inte möta den tvära delen först, så kör ett fåtal fordon upp på den motsatta körbanan och får de den branta delen efter att de har passerat övergångsstället. Även om de kör på fel sida om refugen så dämpas farten.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.