Exempelbanken
VGU Tätort - Sidoförskjutning Galgbacken

Norr om Galgbacken riktning söderut, före åtgärd.
Plan över sidoförskjutning tillsammans med GC-åtgärd.
Enköpingsvägen söderut vid anslutande väg Galgbacken, efter åtgärd.
Norr om Galgbacken riktning söderut, före åtgärd.
Norr om Galgbacken riktning söderut, före åtgärd.

ID-nummer: 071030AB3385
Kommun: Järfälla
Väg nr./Gatunamn: Enköpingsvägen
År: 2004
Kontaktpersoner: Ebrahim Khajeh Zadeh
Kommentarer

 Intressant lösning för att åstadkomma fartdämpning. Se även VGU Tätort moment 11.1.4 Sidoförskjutning. Beträffande detaljutformning av busshållplats för funktionshindrade se VGU Sidoanläggningar moment 1.1.6. och VV Publ. Busshållplatser-exempel råd och detaljer. 

Övrig information

Problemet med de höga hastigheterna på Enköpingsvägen och situationen i samband med gående till och från busshållplatsen identifierades i arbetet med kommunens trafiknätsanalys där synpunkter framkommit från allmänheten.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 70 50
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 62 58
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 70 66
ÅDT fordon 8600 8200
Vägbredd (m) 11 9,5
ÅDT tung trafik 1375 1065
Mätår ÅDT 2003 2005
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Problem med höga hastigheter och dålig sikt på sträckan. Olyckor med svår skadeföljd har inträffat. Många går över vägen trots att det finns en GC-tunnel, övergångsställe saknas. Det är många skolbarn som åker buss från denna hållplats som ligger ca 400 meter från skolan. Allmänheten upplevde problem.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Fartdämpande åtgärder på Enköpingsvägen genom lång avsmalning med sidoförskjutningar i korsningen vid Galgbacken. Sänkning av högsta tillåtna hastighet till 50 km/tim.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Åtgärden i kombination med hastighetssänkningen har inneburit att medelhastigheten har sänkts och att sikten har förbättrats. Vissa negativa synpunkter kom in från allmänheten under de första månaderna. De sista 2,5 åren har dock inga klagomål alls inkommit. Inga allvarliga olyckor har inträffat.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.