Exempelbanken
VGU Tätort - Grund fickhållplats, ett alternativ till körbanehållplats

VGU körbanehållplats
Tunavägen, Borlänge
Tunavägen, Borlänge
VGU körbanehållplats
VGU körbanehållplats

ID-nummer: 090828W3465
Kommun: Borlänge
Väg nr./Gatunamn: Tunavägen
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Dokument Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer
Kommentarer

 Exemplet är hämtat från Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer. Denna beskriver nyheterna i Vägar och gators utformning, VGU, och är en inspirationskälla - "så här kan man också göra" - för att få ut mesta möjliga nytta av investeringarna.
  

Övrig information

Körbanehållplatser innebär att bussen står i körbanan. I tätort kan bussen blockera eller störa bakomvarande trafik utan att hållplatsen för den skull är trafikfarlig. Där bussen väntar in tid eller stannar länge vid hållplatsen kan det vara lämpligt att i stället välja fickhållplats, även om trafikflödet inte motiverar det. Det är viktigt att hållplatsen har plattform om inte kantstöd och gångbana har den funktionen.

Om utrymmet är begränsat kan en grund fickhållplats vara ett bra alternativ. Här får man plats med ett litet väderskydd och en cykelbana rätt placerad bakom väderskyddet. Väderskyddet står nära och är mycket smalt, men alternativen inom det begränsade utrymmet var troligen sämre.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

-

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.