Exempelbanken
VGU Tätort - Körbanehållplats i kurva

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 090828W3471
Kommun: Falun
Väg nr./Gatunamn: Hälsingbergsvägen
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Kommentarer

Om omkörning av stillastående buss i kurva bedöms farlig kan spärrlinje övervägas.  Exemplet är hämtat från Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer. Denna beskriver nyheterna i Vägar och gators utformning, VGU, och är en inspirationskälla - "så här kan man också göra" - för att få ut mesta möjliga nytta av investeringarna.

Övrig information

Körbanehållplatser innebär att bussen står i körbanan. I tätort kan bussen blockera eller störa bakomvarande trafik utan att hållplatsen för den skull är trafikfarlig. En körbanehållplats i en ytterkurva har här utförts med rak angöring för bussen. Den får därmed nästan funktionen av en sned fickhållplats med dess fördelar. Utrymmet för på- och avstigning har blivit trångt men kan delvis motiveras med att genomgående gångbana bara finns på andra sidan.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

En körbanehållplats har modifierats på ett bra sätt i en trång gatumiljö.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.